Valgkomité

Valgkomiteen har fire medlemmer valgt av landsmøtet. Valgkomiteen konstituerer seg selv. Valgkomiteen legger frem forslag til kandidater til de tillitsverv som velges på landsmøtet, samt forslag til revisor. Valgkomiteens innstilling bekjentgjøres for medlemmene senest fire uker før landsmøtet.

Samfunnsviternes valgkomité for perioden 2020-2022 består av følgende:

Margot Vågdal (leder av valgkomiteen) - Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) - stat - Viken
Yngve Engkvist - Universitetet i Tromsø-Norges arktiske universitet, Alta - stat - Troms og Finnmark
Knut Aarbakke - NITO - privat sektor - Viken
Torill Monstad - Vestland fylkeskommune - KS - Vestland

Kontakt valgkomiteen:

Henvendelser til valgkomiteen rettes til valgkomiteen pr. e-post eller pr. telefon til valgkomiteens leder, Margot Vågdal, tlf. 480 16 317. 

 

Valgkomiteens oppgaver er definert i vedtektenes § 12:

Valgkomiteen består av en leder, tre medlemmer og ett varamedlem, som velges for landsmøteperioden på tre år. Valgkomiteen konstituerer seg selv.
 
Medlemmer av valgkomiteen bør ikke sitte mer enn seks år sammenhengende i samme verv.
 
Valgkomiteen skal jobbe i henhold til vedtatt instruks for valgkomiteen.
 
Valgkomiteen legger frem forslag til kandidater til de tillitsverv som velges på landsmøtet, samt forslag til revisor. Valgkomiteens innstilling bekjentgjøres for medlemmene senest fire uker før landsmøtet.
 
Valgkomiteen skal organisere valg og utnevnelse av delegater dersom det ikke er opprettet fylkesstyre i en fylkesavdeling.

 

Landsmøtet 2019 vedtok instruks for valgkomiteen i Samfunnsviterne.