Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header
Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Fylkesavdelingene

Fylkesavdelingens rolle og oppgaver

Fylkesavdelingene skal arbeide med organisasjonsbygging, rekruttering av nye medlemmer, bygging av nettverk, og faglige aktiviteter. Fylkesavdelingene velger også delegater til landsmøtet.

Publisert: | Sist endret:

Fylkesavdelingene er foreningens møteplass for medlemmene i fylket og skal arbeide med faglige og sosiale aktiviteter, nettverksbygging, synliggjøring, markedsføring og rekruttering.

Fylkesavdelingene gir hovedstyret råd om organisasjonsbygging gjennom egne innspill og fylkesledermøtet. I tillegg velger fylkesavdelingene delegater til landsmøtet. Dette skjer på årsmøtet i den enkelte fylkesavdeling i det året det skal avholdes landsmøte.

Sekretariatet ved generalsekretæren er det koordinerende ledd mellom fylkesavdelingene og hovedstyret/øvrige organisasjonsledd.

Fylkesavdelingene er både utøvende, rådgivende og besluttende organ i foreningen.

For å få full oversikt over fylkesavdelingenes oppgaver, se Samfunnsviternes vedtekter § 7 Fylkesavdelinger.

Fylkesavdelingens utførende oppgaver

Fylkesavdelingene skal avholde medlems- og tillitsvalgtmøter i henhold til foreningens handlingsplan og prioriterte satsingsområder. Eksempler på aktiviteter er nettverksbygging, faglige påfyll som fag- og temamøter, medlemsmøter med høring i politiske saker.

Aktuelle temaer for fag- og temamøter kan for eksempel være karriereutvikling, jobbsøkerkurs, lønns- og tariffpolitikk, pensjon, andre arbeidslivsrelaterte og samfunnsaktuelle temaer. Fylkesavdelingene kan også arrangere debattmøter, nettverkssamlinger for tillitsvalgte og faglige nettverk.

Årsmøter i fylkesavdelingene kan gjerne kombineres med fag- og temamøter.

Arrangementene bør i størst mulig grad være åpne for at medlemmer kan invitere med seg venner eller kolleger som er interessert, med tanke på verving av nye medlemmer.

Årsmøter og medlemsmøter bør gjøres tilgjengelig for digital deltakelse, slik at alle medlemmer i en fylkesavdeling har lik mulighet for å delta, uavhengig av geografiske avstander.

Fylkesstyret søker om midler til aktiviteter ved å følge fremgangsmåten beskrevet i denne artikkelen.

Fylkesavdelingens rådgivende oppgaver

Fylkesavdelingene er rådgivende organ til hovedstyret, via fylkesledermøtet i saker som gjelder strategi og organisasjonsbygging, og gjennom eventuelle høringer hovedstyret sender til fylkesstyrene.

Uavhengig av dette kan fylkeslederne selv ta opp alle typer saker.  

Saker for involvering avklares av hovedstyret fra år til år i sammenheng med utarbeidelse av handlingsplan for perioden og øvrige hovedstyresaker. Fylkesavdelingene er alltid rådgivende når det gjelder landsmøtesaker, via fylkesledermøtet og/eller skriftlige høringer.

Fylkesavdelingenes besluttende oppgaver

Fylkesavdelingene har besluttende oppgaver i foreningen i kraft av følgende:

  • En fylkesavdeling utgjør en valgkrets i forbindelse med landsmøtet. I landsmøteår velger fylkesavdelingene delegater til landsmøtet.
  • Fylkesavdelingene blir i forkant av landsmøtene kontaktet av foreningens valgkomité for forslag til kandidater til hovedstyret.

Delegatordningen er regulert i vedtektenes § 4 Landsmøtet.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom