Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

politikkdokumenter

Samfunnsviternes arbeidslivspolitikk

Her finner du våre standpunkter om arbeidslivspolitikk.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Samfunnsviternes arbeidslivspolitikk ble vedtatt av landsmøtet i 2013.

Samfunnsviterne skal jobbe for å synliggjøre samfunnsvitere og humanisters kompetanse i arbeidslivet.

Samfunnsviterne skal arbeide for et likeverdig arbeidsliv der den enkeltes ressurser, kompetanse og arbeidsevne skal ivaretas, utvikles og utnyttes optimalt i alle faser av yrkeslivet.

Arbeidsliv

Samfunnsviterne mener at:

 • Arbeidslivet skal fremme mangfold og aktiv deltakelse for alle.
 • Arbeidslivet skal være livsfaseorientert og inkluderende uten noen former for diskriminering.
 • Arbeidslivet skal baseres på faste og direkte ansettelser med mulighet for full stillingsbrøk.
 • Alle arbeidstakere skal gis like muligheter til karriere- og kompetanseutvikling.

Lønn og tariff

Samfunnsviterne mener at:

 • Det skal være en direkte sammenheng mellom utdanning, erfaring, resultatoppnåelse, ansvarsområde og lønn.
 • Lønnsforskjellene mellom offentlig og privat sektor må reduseres.
 • Sentrale tariffavtaler skal legge til rette for lokale tilpasninger.
 • Lønn skal fastsettes lokalt i virksomhetene.
 • Det skal legges til rette for representasjon og innflytelse på arbeidsplassen.

Pensjon

Samfunnsviterne mener at:

 • Alderspensjon og uførestønad skal utgjøre 2/3 av lønn.
 • Taket på pensjonsgrunnlaget må fjernes.
 • Alle arbeidstakere skal ha rett til AFP.
 • Alle arbeidstakere skal ha reell mulighet for tidlig pensjonering.
 • Utdanning skal gi pensjonsopptjening.
 • Opptjente pensjonsrettigheter må vernes.
 • Pensjonsordningene i privat sektor må tariffestes.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom