Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

politikkdokumenter

Samfunnsviternes standpunkter om arbeidstid

Her finner du våre standpunkter om arbeidstid.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Hovedstyret vedtok i sak 39-14 utdypende punkter til Samfunnsviternes arbeidslivspolitikk vedrørende fleksibilitet i arbeidstidsbestemmelser.

Samfunnsviterne ønsker følgende endringer i dagens arbeidstidsbestemmelser for å skape større fleksibilitet og bedre vern:

 1. Arbeidstidsbestemmelsene må være fleksible og enkle å anvende.

 2. Alle arbeidstakere, med unntak av virksomhetens øverste leder, må være omfattet av arbeidsmiljølovens vernebestemmelser slik de foreslås utformet her.

 3. Ytre ramme for årsverket skal ikke utvides og 40 timers arbeidsuke beholdes som arbeidsmiljølovens utgangspunkt. Det samme gjelder bestemmelser om kortere arbeidsuke fastsatt i lov og tariffavtaler.

 4. For å sikre et godt og helsefremmende vern av arbeidstakerne må det åpnes for større adgang til å definere bransjebestemte behov for vern, hvile og fleksibilitet. Avtaler om plassering av arbeidstid og kompenserende hvile må være tilpasset arbeidets art og de konkrete belastninger arbeidstakerne utsettes for.

 5. Det gis anledning til å inngå arbeidstidsavtaler direkte mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

 6. Tariffavtaler om arbeidstid skal som hovedregel forhandles mellom lokale parter. Der det inngås tariffavtaler på sentralt nivå, skal det åpnes for lokale tilpasninger.

 7. Etter individuell avtale åpnes det for gjennomsnittsberegning av arbeidstid som tillater en gjennomsnittlig arbeidstid på 50 timer arbeidstid per uke, med en referanseperiode på 6 måneder. Utover de begrensningene som følger av avtalte regler om daglig og ukentlig hviletid, kan gjennomsnittsberegningen gjennomføres uten absolutte ukesgrenser. Referanseperioden kan utvides ved tariffavtale mellom lokale parter, eller mellom sentrale parter der det ikke finnes lokal representasjon.

 8. Friheten til å plassere arbeidstiden i løpet av døgnet og uken økes ved at grensen for nattarbeid flyttes fra kl. 21.00 til kl. 23.00 og grensene for søn- og helligdagsarbeid følger døgngrensene/kl. 00.00-24.00.

 9. Det åpnes for å avtale arbeid på søn- og helligdager.

 10. Arbeidstilsynets rolle og kompetanse til å godkjenne individuelle og lokale avtaler styrkes og det kan føres årlig tilsyn med inngåtte avtaler.

 11. Lønn og kompensasjonsordninger avtales mellom partene.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom