Placeholder: ArticlePage : Article Top
Flere ansatte går frem og tilbake på kontoret. Noen personer sitter i stolen og rundt et bord.
Arbeidstakere omfatter både ansatte og de som har midlertidige arbeidsavtaler som vikariater og engasjementer. Foto: Shutterstock
Placeholder: ArticlePage : Article Header

rettigheter og plikter

Rettigheter og plikter for arbeidstakere, frilansere mm.

Samfunnsviterne har laget en oversikt over forskjellene på rettigheter og plikter for arbeidstakere, frilansere, enkeltpersoner og aksjeselskaper og samvirkeforetak i Norge. Oversikten er oppdatert pr. september 2016.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Arbeidstaker/ansatt

Definisjon: En som er ansatt for å utføre arbeid i en annens tjeneste. Arbeidstakere omfatter både ansatte og de som har midlertidige arbeidsavtaler som vikariater og engasjementer.

Betaling: Arbeidstaker får betalt lønn og har krav på feriepenger/feriedager.

Skatt: Arbeidsgiver betaler forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. Kan bruke minstefradrag. Arbeidstager faller utenfor loven om merverdiavgift.

Sykdom: Arbeidstaker har rett til sykepenger med 100 prosent dekning. Arbeidstager får sykepenger utbetalt av arbeidsgiver de første 16 dagene. Fra og med dag 17. utbetales sykepengene fra NAV. Arbeidsgiver betaler yrkesskadeforsikring.

Arbeidsledighet: Arbeidstager må ha et fall i arbeidsinntekten og reduksjon i arbeidstiden på minst 50 %, for å få dagpenger.

Pensjon: Arbeidstager skal tas med i arbeidsgiverens obligatorisk tjenestepensjon (OTP).

Frilanser/ikke ansatt arbeidstaker

Definisjon: Frilanser mottar honorar for enkeltstående oppdrag uten å være fast eller midlertidig ansatt.

Betaling: Oppdragsgiver betaler frilanseren lønnshonorar. Frilanser har ikke rett til feriepenger/feriedager.

Skatt: Oppdragsgiver betaler forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. Kan bruke minstefradrag, men har ikke krav på å trekke fra faktiske utgifter på skatten. Frilanser faller utenfor loven om merverdiavgift.

Sykdom: Frilanser har rett til sykepenger med 100 prosent dekning fra og med 17. sykedag. Kan tegne tilleggstrygd til å dekke første 16 dager. Frilanser må tegne frivillig trygd for å få rett til yrkesskadedekning.

Arbeidsledighet: Frilanser må ha et fall i arbeidsinntekten og reduksjon i arbeidstiden på minst 50 %, for å få dagpenger.

Pensjon: Frilanser skal ikke tas med i oppdragsgiverens OPT, men kan tegne egen pensjonsordning via banker/ forsikringsselskap. Pensjonsinnskuddet er lovbestemt lavere for frilanser (6%) enn for ansatte (7%). Innskuddet kan føres som fradrag på selvangivelsen.

Enkeltperson/bedrift

Definisjon: Enkeltperson-foretak er en selskapsform hvor én person har ansvar for næringsvirksomheten. Personen driver for egen regning og risiko.

Betaling: Næringsdrivende får ikke lønn, men fakturer oppdragsgiver for oppdraget. I en enkelt-personbedrift er lønnen ganske enkelt overskuddet i næringen (minus skatt). Næringsdrivende har ikke rett til feriepenger.

Skatt: Næringsdrivende betaler selv forskuddstrekk. Godtgjørelsen (overskuddet) er ikke avgiftsbelagt. Næringsdrivende beregner og betaler merverdiavgift.

Sykdom: Næringsdrivende har ingen dekning første 16 dager. 75% dekning fra og med 17. dag. Kan tegne tilleggstrygd for å korte ventetid og få høyere sykepenger. Næringsdrivende må tegne frivillig trygd for å få rett til yrkesskadedekning.

Arbeidsledighet: Næringsdrivende har som hovedregel ikke krav på dagpenger ved arbeidsledighet. For de over 64 år er det gjort unntak, slik at de i enkelte tilfeller kan få dagpenger.

Pensjon: Næringsdrivende er ikke med i OTP, men kan tegne egen pensjonsordning via banker, forsikringsselskap. Pensjonsinnskuddet er lovbestemt lavere for næringsdrivende (6%) enn for ansatte (7%). Hele innskuddet kan føres som fradrag i næringsinntekten.

Aksjeselskap/AS

Definisjon: Aksjeselskap er en selskapsform hvor eieren har et begrenset ansvar for virksomhetens gjeld og forpliktelser. Eieren har kun ansvar for egenkapitalen som er plassert i selskapet. Minste egenkapital i dag er kr 30.000 i innskudd og det skal være minst en eier av aksjeselskapet.

Betaling: Næringsdrivende får ikke lønn, men fakturer oppdragsgiveren for oppdraget. Næringsdrivende har ikke rett til feriepenger. Eier av AS kan ansatte seg selv i sitt eget bedrift og ta ut lønn derfra på samme måte som en vanlig arbeidstaker. I tillegg kan eieren ta ut utbytte, eller la alt overskudd stå i bedriften.

Skatt: Aksjeselskapet betaler forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. Beregner og betaler merverdiavgift.

Sykdom: Næringsdrivende har ingen dekning første 16 dager. 65% dekning fra og med 17. dag. Kan tegne tilleggstrygd for å korte ventetid og få høyere sykepenger. Eier som er ansatt i sitt eget AS med lønnsinntekt har rett på sykepenger som andre lønnsmottakere. Næringsdrivende må tegne frivillig trygd for å få rett til yrkesskade-dekning.

Arbeidsledighet: Næringsdrivende har som hovedregel ikke krav på dagpenger ved arbeidsledighet. For de over 64 år er det gjort unntak, slik at de i enkelte tilfeller kan få dagpenger. Eier som er ansatt i sitt eget AS med lønnsinntekt har rett på dagpenger som andre lønnsmottakere.

Pensjon: Eier som den eneste ansatt i eget AS må ikke ha OTP. Så snart det blir andre ansatte er OTP et lovkrav. Eier som er den eneste ansatte kan tegne egen pensjonsordning via banker, forsikringsselskap. Pensjonsinnskuddet er lovbestemt lavere for næringsdrivende (6%) enn for ansatte (7%). Hele innskuddet kan føres som fradrag i næringsinntekten.

Samvirke-foretak (SA):

Definisjon: Felleseid virksomhet eid av minst to personer eller to enkeltpersonbedrifter. SA preges av intensiv samarbeid blant medlemmene innen produksjon, markedsføring og strategisk ledelse. I motsetning til AS har samvirkeforetak ikke spesifikt minstebeløp for egenkapital. Ingen av medlemmene i Samvirkeforetaket har personlig ansvar for foretakets forpliktelser.

Betaling: Næringsdrivende får ikke lønn, men fakturer oppdragsgiveren for oppdraget. Næringsdrivende har ikke rett til feriepenger. Eier av SA kan ansatte seg selv i sitt eget bedrift og ta ut lønn derfra på samme måte som en vanlig arbeidstaker Bortsett fra en normal forrentning av eventuell innskutt kapital, blir avkastningen stort sett værende i virksomheten eller fordelt mellom medlemmene på bakgrunn av deres omsetning i foretaket.

Skatt: Samvirkeforetak betaler forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. Beregner og betaler merverdiavgift.

Sykdom: Næringsdrivende har ingen dekning første 16 dager. 75% dekning fra og med 17. dag. Kan tegne tilleggstrygd for å korte ventetid og få høyere sykepenger. Eier som er ansatt i sitt eget SA med lønnsinntekt har rett på sykepenger som andre lønnsmottakere. Næringsdrivende må tegne frivillig trygd for å få rett til yrkesskade-dekning.

Arbeidsledighet: Næringsdrivende har som hovedregel ikke krav på dagpenger ved arbeidsledighet. For de over 64 år er det gjort unntak, slik at de i enkelte tilfeller kan få dagpenger. Eier som er ansatt i sitt eget SA med lønnsinntekt har rett på dagpenger som andre lønnsmottakere.

Pensjon: Eier som den eneste ansatt i eget SA må ikke ha OTP. Så snart det blir andre ansatte er OTP et lovkrav. Eier som er den eneste ansatte kan tegne egen pensjonsordning via banker, forsikringsselskap. Pensjonsinnskuddet er lovbestemt lavere for næringsdrivende (6%) enn for ansatte (7%). Hele innskuddet kan føres som fradrag i næringsinntekten.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom