Placeholder: ArticlePage : Article Top
Illustrasjon av en mann som holder en pengesekk i den ene hånden og en lovbok i den andre. Over han henger en tenkeboble med et spørsmålstegn.
Det er igjen tid for vårens vakreste eventyr. I tiden fremover får du vite hvor mye du vil få i lønn det neste året.
Placeholder: ArticlePage : Article Header
Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Lønnsoppgjøret

Lønnsoppgjøret 2024 er i gang

Frontfaget har sluttført sine meklinger, og partene ble enige om en økonomisk ramme på 5,2 prosent. Lønnsforhandlingene i offentlig sektor står for tur.

Publisert:

Enighet i frontfagsoppgjøret

Den konkurranseutsatte sektoren, såkalt frontfaget, sluttførte sin mekling på overtid med enighet mellom Fellesforbundet og Norsk Industri den 7. april. Partene ble enige om bl.a en økonomisk ramme på 5,2 prosent. Sammenlignet med anslag om 4,1 prosent prisvekst legger det til rette for en klar forbedring i reallønnsveksten.

Forhandlinger i offentlig sektor

Frontfagsrammen skal i henhold til den økonomiske modellforståelsen utgjøre en økonomisk norm over tid, som altså inkluderer offentlig sektor. Resultatet i den konkurranseutsatte næringen vil definere tåleevne for lønnsveksten i denne sektoren, betinget av fremtidsutsikter og prognoser.

Oppstart for offentlig sektor og andre tariffområder er opplistet nedenfor. Gitt resultatet i frontfaget spesielt og lav lønnsvekst senere år generelt, er det store forventinger til årets lønnsoppgjør. Andre relevante tall som foreligger fra TBU er anslag for lønnsoverheng for hhv Stat, KS og helseforetak på respektive 2,5 prosent, 1,8 prosent og 2,5 prosent; samt anslått lønnsglidning for disse på om lag 0,2 prosent.

I offentlig sektor koordineres og fremsettes krav av sammenslutningen Akademikerne i de respektive tariffområdene. Ambisjoner for lønnskrav vil variere med utfordringene som er defineres av de ulike partene. Utforming av krav i de respektive tariffområdene behandles i disse dager, og oversikten nedenfor viser nå forhandlingene starter.

Aktuelle definisjoner

Lønnsoverheng

Overheng eller lønnsoverheng beskriver nivåforskjellen mellom gjennomsnittslønnen ved utgangen av året, målt mot gjennomsnittet for året. Overheng beskriver altså hvor mye lønnen på slutten av året ligger over eller under gjennomsnittet for året. Overheng er ikke noe du får utbetalt, men et tall som sier noe om hvordan lønnsutviklingen påvirker budsjettet for det nye kalenderåret.

Dersom/når lønnstillegg gis andre og ulike virkningstidspunkt, vil dette altså påvirke kostnadene for inneværende (kalender)år og det neste. Overhenget representerer en slik kostnad, og størrelsen vil være avhengig av fastsatt virkningstidspunkt som så trekkes fra den samlede økonomiske rammen. Denne merkostnaden påløper neste års lønnsbudsjett, og er derfor en relevant og viktig størrelse for arbeidsgiver. Dersom arbeidsgiver ikke trekker frem overhengsbetraktninger så bør også tillitsvalgte/foreningen la det være.

Lønnsglidning

Lønnsglidning er lønnsvekst som ikke skyldes sentralt avtalt lønnsøkning. Det kan komme av ansiennitetsopprykk, endret lønn ved avgang og tilgang, ansiennitetsopprykk eller lokale forhandlinger.

Tarifftillegg

Av den totale fastsatte økonomiske rammen er det denne delen som kan gi handlingsrom til å finansiere en eller flere elementer i en tariffavtale, såkalte friske midler. Sentralt som lokalt kan dette fordeles på i ulike former, som kroner og/eller prosent, justeringer av grupper/nivåer, i sosiale-/fellesbestemmelser, generelle lønnstillegg og/eller individuelle lønnstillegg. I tilfeller kan også den økonomiske rammen fremforhandles, for så helt eller delvis fordelt av arbeidsgiver.

Lokale forhandlinger

Tiden kommer for å etter hvert forberede lokale lønnskrav. Da bør man orientere seg om hvordan man kan og skal gjøre det. Rammebetingelser for et lønnskrav vil generelt gjerne være avhengig av hvilken sektor man tilhører, om det foreligger tariffavtale(er), eller det er arbeidsgivers styringsrett som legges til grunn.

En del av forberedelsene er å forsikre seg om at man har tillitsvalgte på plass i den enkelte virksomhet til å representere medlemmene i hele kravprosessen. Det betyr gjerne fra lønnskrav skal utformes til forhandlingsprotokoll er sluttført. Dersom du ikke kjenner til din tillitsvalgt ber vi deg meddel dette til sekretariatet slik at representasjonen kommer på plass.  

Du må videre sette deg inn i hva som gjelder din virksomhet, bransje og tariffområde. Dette kan gjøres ved å kontakte for eksempel HR-avdelingen og Samfunnsviternes sekretariat for å få avklart dette nærmere. Avklaringen vil så påvirke hvor, når og hvorledes du legger opp dine ambisjoner om lønnsjustering. Samfunnsviterne sentralt kjenner ikke uten videre din virksomhet, vi er derfor avhengig av ditt initiativ for å kunne gi best mulig råd.

Når offentlig sektor har sluttført sine forhandlinger vil vi snarlig oppdatere vår informasjon på resultater og konsekvenser for lokale forhandlinger mer utførlig. 

Et talleksempel for 2024

Frontfagsoppgjøret kan anslagsvis oppstilles slik:

Lønnsoverheng fra foregående år                            1,7 pst

Lønnsglidning anslått for dette år                              0,2 pst

Tarifftillegg dette år                                                   3,3 pst

Økonomisk ramme/anslag årslønnsvekst                 5,2 pst

 

Et kakediagram som illustrerer fordelingen av den totale årslønnsveksten. I dette eksempelet består veksten av 3,3 % tarifftillegg, 0,2 % lønnsglidning og 1,2 lønnsoverheng.
Anslag lønnsoverheng, lønnsglidning og tarifftillegg utgjør samlet årslønnsveksten, illustrert her for industrien samlet i NHO-området.
Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom