Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Spørsmål og svar vedrørende UNIOs streik I KS-området og Oslo kommunes tariffområde

Unio er i streik i KS-området og i Oslo kommunes tariffområde. Les om hva dette betyr for deg som ansatt og medlem i KS-området eller i Oslo kommunes tariffområde.

Publisert:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Hva betyr dette for meg som ansatt og medlem i KS-området eller i Oslo kommunes tariffområde?

• Unio er i streik i KS-området og i Oslo kommunes tariffområde.
• Akademikerne, LO og YS har kommet til enighet i tariffoppgjøret i KS-området og i Oslo kommunes tariffområde og er ikke i streik.
• Hvis man selv ikke er i streik har man rett og plikt til å utføre sitt vanlige arbeid.
• I respekt for den streikende part ber Samfunnsviterne våre medlemmer om ikke å utføre arbeid som kan forstås som streikebryteri.

Hva er streikebryteri?

• Arbeidstakere som ikke er i streik skal kun utføre de arbeidsoppgaver som normalt hører til stillingen.
• Man skal ikke utføre arbeidsoppgaver som er tillagt en annen arbeidstaker som er i streik.
• Arbeidstakere som ikke er i streik skal arbeide som normalt i henhold til arbeidsavtalen og den allerede avtalte arbeidsplan/tjenesteplan.
• Rettigheter og plikter etter arbeidsavtalen og tariffavtalen gjelder som tidligere.
• Arbeidsplaner skal følges. Endringer av arbeidsplaner gjort etter at plassfratredelsene ble overlevert 19. og 20. mai er å betrakte som streikebryteri.
• Under en streik skal ikke flere oppgaver pålegges ikke-streikende slik det er vanlig å gjøre ved sykdom eller annet ordinært fravær.
• Arbeidstakere som ikke er i streik kan settes til overtidsarbeid i vanlig omfang. De kan imidlertid motsette seg overtidsarbeid som skal kompensere for det bortfallet av arbeidskraft som følger av streiken.
• Det er i utgangspunktet kun øverste leder av hele virksomheten og øverste leder av personalfunksjonen/HR som kan utføre streikendes oppgaver.
• Det er den streikende organisasjon, Unio som i de enkelte tilfeller vurderer og definerer hva som er å betrakte som streikebryteri.
• Opplever du at det begås streikebryteri, si fra til din lokale tillitsvalgt eller til Unios tillitsvalgte, slik at de kan ta det videre.
• Er du i tvil, ta kontakt med din lokale tillitsvalgt, eller med Samfunnsviternes sekretariat.

Hva betyr dette for meg som tillitsvalgt i KS-området eller i Oslo kommunes tariffområde?

• Det faktum at en eller flere hovedsammenslutninger er i streik i din kommune, fylkeskommune, etat, bydel el medfører blant annet at ordinært samarbeid etter HA og HTA/Dok 24 og 25 mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver stilles i bero.
• Det bør også gjelde medlemsforeninger/hovedsammenslutninger som ikke er en del av streiken, inntil denne er over.
• Enkelte andre former for samarbeid, med utgangspunkt i annet regelverk (arbeidsmiljølov mv.), kan likevel fortsette. Dette gjelder verneombud, AMU og innstillings-/tilsettingsråd.

Dispensasjon fra streik – hvem søker om dette?

• Dersom arbeidsgiver mener det er arbeidsoppgaver det er særlig viktig å få utført, eller at det som følge av streiken oppstår situasjoner som truer liv og helse, er det arbeidsgivers ansvar å søke om dispensasjon for personer/funksjoner.
• Alle søknader om unntak/dispensasjoner skal fremmes av arbeidsgiver, og behandles av den streikende organisasjon, Unio.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom