Placeholder: ArticlePage : Article Top
Samfunnsviternes leder om hvorfor heving av pensjonsaldersgrensen er feil fokus
Espen Nordgård Jakobsen, leder i Samfunnsviterne
Placeholder: ArticlePage : Article Header
Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

- Heving av aldersgrensene er feil fokus

Regjeringen foreslår å heve aldersgrensene for uttak av alderspensjon. Samfunnsviterne er skeptisk til tvangselementet og mener det er andre incentiver som må på plass for å sikre at flere kan stå i jobb lenger.

Publisert: | Sist endret:

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna ga den 9. november klart uttrykk for i E24 at regjeringen ønsker å heve aldersgrensene for uttak av alderspensjon i tråd med utviklingen av økt levealder i befolkningen. Dette er også i tråd med det såkalte Pensjonsutvalget (NOU 2022:7) sine konklusjoner.

Samfunnsviterne er enig i at det er en viktig målsetning å beholde verdifull kompetanse og sikre at arbeidsoppgavene blir løst.

- Vi stiller oss likevel tvilende til om heving av grensene for uttak av alderspensjon er nødvendig og om det samlet sett gir økt bærekraft i pensjonssystemet, sier Samfunnsviternes leder Espen Nordgård Jakobsen.

Effekten av pensjonsreformen

Den faktiske avgangsalderen øker allerede, og om noe kan vi derfor fastslå at pensjonsreformen virker etter hensikten. Vi har imidlertid ikke sett den fulle effekten av reformen enda fordi levealdersjusteringen har truffet de eldste kullene i liten grad. 

- Nå som vi står overfor betydelig mangel på arbeidskraft og vi samtidig ser en svært gledelig utvikling både i arbeidsgiveres holdninger til seniorer og seniorenes egen lyst og motivasjon til å bli lenger i arbeid, ser vi ikke poenget med å redusere valgfriheten og fleksibiliteten i dagens pensjonssystem, utdyper Jakobsen. 

Det som motiverer seniorer til å fortsette i arbeid er verdsettelse, god utnyttelse av deres kompetanse og fortsatt karriereutvikling. Selv om seniorenes posisjon i arbeidsmarkedet er i ferd med å få et oppsving, er det likevel fortsatt et stort uforløst potensial for å øke deltakelsen ytterligere.

- Det er dette partene i arbeidslivet må jobbe videre med før uttaksalderen endres, avslutter Jakobsen.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom