Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header
Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Samfunnsviterne skal nominere medlemmer til Utlendingsnemda

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) skal nå oppnevne nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda (UNE) for perioden 2025-2028. Samfunnsviterne har fått invitasjon til å foreslå kandidater til dette vervet, og vi søker derfor deg som ønsker å påta deg et verv som nemndmedlem i en viktig samfunnsfunksjon. 

Publisert:

Veiledende skal Samfunnsviterne nominere mellom 50 og 60 medlemmer. Minst 40 prosent må være av hvert kjønn. Vi er også bedt om å se hen til geografisk spredning blant nemndsmedlemmene som foreslås. Nemndsmedlemmer kan sitte i inntil to fireårsperioder. JD ønsker at forslagsstillerne spør nåværende nemndmedlemmer som har vært oppnevnt én gang tidligere, om de ønsker gjenoppnevning til denne viktige samfunnsfunksjonen.

Det betyr at vi ikke vet hvor mange nye medlemmer vi får anledning til å foreslå. Vi oppfordrer deg imidlertid til å søke dersom du er interessert, da det vil være rom for å foreslå noen nye nemndmedlemmer.

De andre som nominerer nemndmedlemmer er statsforvalterne, Juristforbundet og utvalgte humanitære organisasjoner.

Hva gjør nemndmedlemmer i UNE?

UNE behandler klager på vedtak i utlendings- og statsborgersaker. De fleste sakene avgjøres av ansatte i UNE, enten av sekretariatet eller en nemndleder (ansatt medarbeider i UNE med dommerkompetanse). Dersom UNE mener det er vesentlig tvil om hva som er riktig resultat i saken, avgjøres saken av ei nemnd. Nemnda består av én nemndleder og to nemndmedlemmer utenfra – deg?

UNE har lokaler i Oslo. Det er ønskelig at nemndmedlemmer kan møte i UNE 6–12 dager i året. Fremover vil noen møter også kunne avholdes digitalt. Vervet honoreres etter faste takster, og reise- og oppholdsutgifter vil bli dekket etter satsene i Statens reiseregulativ. Nemndmedlemmene skal opptre uavhengige og uten bindinger til den aktøren som har foreslått dem. Beslutninger skal treffes på selvstendig grunnlag, på bakgrunn av omstendighetene i den konkrete saken.

Nemndmedlemmene har taushetsplikt og må skrive under på en taushetserklæring før tiltredelse i vervet som nemndmedlem. For øvrig gjelder forvaltningslovens regler om habilitet (nøytralitet) for nemndmedlemmene i UNE.  I henhold til utlendingsloven § 77 kan departementet løse et nemndmedlem fra vervet dersom nemndmedlemmet ikke lenger fyller valgbarhetskriteriene, ikke har overholdt taushetsplikt sin, grovt har krenket andre plikter som følger av vervet eller selv ber om å løses fra vervet.  Se også nærmere beskrivelse av vervet og praktiske forhold i invitasjonen fra JD.

Hvem kan bli nemndmedlem?

For å kunne oppnevnes må du:

 • være norsk statsborger og bosatt i Norge
 • være mellom 18 og 70 år på oppnevningstidspunktet
 • ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene
 • fylle kravene til vandel i domstolsloven § 72*
 • ha tilstrekkelige norskkunnskaper
 • være personlig egnet til oppgaven

Du kan ikke:

 • være ansatt i departementene, Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda, politiet og påtalemyndigheten,
 • ha tildelt begrenset politimyndighet,
 • være praktiserende advokat eller advokatfullmektig
 • være oppnevnt to ganger tidligere (har du vært oppnevnt bare én gang før, kan du oppnevnes igjen)

*Vandelskravet betyr at du ikke kan være idømt betinget frihetsstraff etter 1.1.2020 eller være løslatt fra frihetsstraff etter 1.1.2015.

Send søknad til Samfunnsviterne

Send oss en e-post til [email protected]; om at du ønsker å bli foreslått som nemndmedlem, samt følgende informasjon om deg selv:

 • Navn
 • Kjønn
 • Fødselsdato
 • Bosted
 • Arbeidssted

VIKTIG! Sier du JA til å bli foreslått som nemndmedlem, bekrefter du samtidig at du oppfyller vilkårene listet i boksen over.

Erfaringsvis har det vært langt flere kvinner enn menn som har påtatt seg dette vervet. JD sender derfor en ekstra oppfordring om at menn bør melde sin interesse.

De som foreslås som kandidater til vervet fra Samfunnsviterne, vil kort tid etter fristen til JD 24. mai, få tilsendt lenke til et digitalt egenerklæringsskjema fra foreningen. Etter planen vil selve oppnevningen skje i god tid før årsskiftet. 

Frist til Samfunnsviterne: 14. mai 2024

- Vedlegg: Invitasjonsbrev fra JD

Eventuelle spørsmål kan rettes til spesialrådgiver Synnøve K. Bøen på
e-post [email protected].

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom