Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Samfunnsviternes samepolitiske nettverk / Servodatdiehttiid sámepolitihkalaš fierpmádat

Nettverkets formål er å samle medlemmer som har et engasjement for samisk kultur, rettigheter og utfordringer knyttet til arbeidslivet. / Fierpmádaga ulbmil lea čohkket miellahtuid, geat beroštit sámi kultuvrras, vuoigatvuođain ja hástalusain mat laktásit bargoeallimii.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Samer i Norge har vært diskriminert i samfunnet over lang tid. Ikke bare av den norske staten, men også i form av hverdagsdiskriminering. De siste tiårene har imidlertid aksepten og respekten for den samiske kulturen og de samiske rettighetene vært økende. Likevel opplever samer fortsatt hverdagsdiskriminering.

Samfunnsviterne har som et kjerneområde å arbeide med både samfunnspolitikk og samfunnsansvar. Ytringsfrihet, demokrati og rettsikkerhet er viktige tema i så måte og ikke minst det å kunne spille en aktiv rolle for å påvirke samfunnsutviklingen.

I dette nettverket vil det være anledning til å sette viktige problemstillinger som engasjerer på dagsorden og på sikt også kunne delta inn i samfunnsdebatten og det offentlige ordskiftet.

Leder av nettverket er Raimo Valle.

Samfunnsviterne har opprettet en Facebook-gruppe for samepolitisk nettverk hvor alle interesserte kan delta. Man må ikke være av samisk opprinnelse for å delta i nettverksgruppen.

---

Sápmelaččat Norggas leat guhkes áiggi vuollái leamaš vealahuvvon. Eai dušše Norgga stáhta duolbmama bokte, muhto maiddái juohkebeaivválaš olggušteami bokte. Maŋimuš logijagiid ollodahkii lea almmatge sámi kultuvrra ja sámi vuoigatvuođaid dohkkeheapmi ja árvvusatnin lassánan. Dattetge vásihit sápmelaččat ain juohkebeaivválaš vealaheami.

Servodatdiehttit atnet guovddášsuorgin bargat sihke servodatpolitihkain ja servodatovddasvástádusain. Sátnefriijavuohta, demokratiija ja riektesihkarvuohta leat deaŧalaš fáttát dán dáfus, ja earenoamážit dat ahte beassat doaibmat árjjalaččat váikkuhan dihtii servodatgárggiideapmái.

Dán fierpmádagas beassá bajidit deaŧalaš ja beroštahtti áššečuolmmaid beaiveortnegii, ja áiggi vuollái maiddái oassálastit servodatdigaštallamii ja almmolaš oaivillonohallamii.

Fierpmádaga jođiheaddji lea Raimo Valle.

Servodatdiehttit leat vuođđudan Facebook-joavkku sámepolitihkalaš fierpmádaga várás, mas buot berošteaddjit sáhttet leat mielde. Olmmoš ii dárbbaš leat sápmelaš, juos galgá beassat oassálastit fierpmádatjovkui.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom