Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

vedtekter og retningslinjer

Retningslinjer for juridisk bistand i Samfunnsviterne

Her finner du retningslinjene for juridisk bistand i Samfunnsviterne.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

I henhold til Samfunnsviternes vedtekter § 2.2 b. Vedtatt av Samfunnsviternes hovedstyre 10. mai 2007. Revidert 27. nov 2008 og 1. desember 2021.

§ 1 Samfunnsviterne yter juridisk bistand og gir veiledning i saker vedrørende lønns- og arbeidsvilkår.

§ 2 Samfunnsviterne skal ivareta medlemmenes interesser i egenskap av å være arbeidstakere.

§ 3 Samfunnsviterne kan, etter en nærmere vurdering, utvide bistanden til også å gjelde saker som indirekte har tilknytning til arbeidsforholdet.

§ 4 Samfunnsviterne yter ikke juridisk bistand med sikte på å løse problemer som har oppstått (aktualisert seg) før innmeldingsdato eller i løpet av de første tre månedene av medlemskapet (karenstid). Foreningens hovedstyre kan, etter søknad, fravike denne regelen om karenstid. Karenstid gjelder ikke for studentmedlemmenes rett til å få en gjennomgang av ny arbeidsavtale.

§ 5 Medlemmet må ikke skylde fagforeningskontingent til Samfunnsviterne. Dersom kontingent uteblir, avsluttes påbegynt bistand og ny karenstid begynner å løpe.

§ 6 Medlemmer som ønsker juridisk bistand fra Samfunnsviterne skal henvende seg til sekretariatet.

§ 7 Samfunnsviterne overtar som hovedregel ikke saker som er påbegynt av eksterne rådgivere. Dersom et medlem av Samfunnsviterne på egen hånd pådrar seg utgifter til advokater eller andre rådgivere, vil foreningen ikke dekke de aktuelle utgiftene i saken.

§ 8 I forbindelse med oppsigelsessaker og personalsaker, hvor en er bundet av korte frister og hvor det ikke har lykkes medlemmet eller den tillitsvalgte i tide å kontakte sekretariatet, kan Samfunnsviterne etter søknad og på bakgrunn av en nærmere vurdering dekke utgiftene som er påløpt for å ta de første nødvendige skritt i saken.

§ 9 Generalsekretæren avgjør hvilken prosessfullmektig/rådgiver som skal gi bistand til medlemmet i forbindelse med saken.

§ 10 Medlem som benytter foreningens tilbud om juridisk bistand, kan når som helst frasi seg denne. Slik melding skal gis skriftlig.

§ 11 Dersom ikke medlemmet følger de råd og anbefalinger som er gitt fra prosessfullmektig/rådgiver i saken, forbeholder Samfunnsviterne seg retten til å stanse bistanden og frasi seg saken. Det samme gjelder dersom medlemmet gir feilaktige eller ufullstendige opplysninger om saken. Før slik avgjørelse fattes, skal saken drøftes med medlemmet. Ved eventuell opphør av bistanden på dette grunnlag plikter foreningen å utføre det som ikke kan vente uten at medlemmet utsettes for rettstap.

§ 12 I saker hvor det ikke oppnås utenomrettslige løsninger, og hvor sekretariatet ikke vil fraråde en rettslig prøving av sakene, kan Samfunnsviternes yte medlemmet advokatbistand for å fremme saken i første instans og eventuelt annen instans.

§ 13 Generalsekretær har fullmakt til å avgjøre om en sak skal bringes inn for rettsapparatet i første instans. Beslutning om advokatbistand ved eventuell behandling i annen instans avgjøres av foreningens hovedstyre. Generalsekretæren skal utarbeide en innstilling i samtlige saker som oversendes hovedstyret.

§ 14 Samfunnsviterne dekker eventuelt idømte saksomkostninger for motparten ved behandling i første instans. Medlemmet må selv bære risikoen for motpartens saksomkostninger i annen instans.

§ 15 I saker som er av prinsipiell karakter for Samfunnsviterne, kan foreningen etter søknad garantere for eventuell dekning av motpartens saksomkostninger også for annen instans. Det er foreningens hovedstyre som vurderer hvorvidt en sak er av prinsipiell karakter.

§ 16 Dersom generalsekretær ikke går inn for å anlegge sak, skal medlemmet gis et begrunnet vedtak. Medlemmet kan påklage vedtaket til et samlet hovedstyre, som avgjør om sak skal anlegges. Klagefristen er to uker fra medlemmet mottok avgjørelsen.

Medlemmet skal opplyses om klagefristen.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom