Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

vedtekter og retningslinjer

Retningslinjer for økonomiske tildelinger til studentlag

Her finner du våre retningslinjer for økonomiske tildelinger til studentlag.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Vedtatt av Samfunnsviternes hovedstyre i sak 63-18, 6. september 2018.

Samfunnsviternes retningslinjer for økonomiske tildelinger bygger på Samfunnsviternes vedtekter og Retningslinjer for honorering av tillitsverv og refundering av utgifter i Samfunnsviterne.

1. Tildeling av økonomisk støtte til drift av studentlag

Studentlag gis støtte til drift, herunder kostnader forbundet med styremøter, sosiale arrangement eller andre aktiviteter i studentlagene. Støtten beregnes ut ifra behov og den konkrete aktiviteten. Der det legges opp til bevertning forutsettes det at den er enkel. Det gis ikke støtte til alkoholservering i forbindelse med årsmøte/studentmedlemsmøter, og eventuell alkoholservering i forbindelse med styremøter støttes med inntil tre enheter per person.

2. Søknad om økonomisk støtte til aktiviteter

Det kan søkes om støtte på studiestedet til å avholde aktiviteter innenfor Samfunnsviternes vedtekter, mål og retningslinjer i forbindelse med

a) faglige aktiviteter.

b) rekruttering av nye medlemmer.

I vurderingen av støtten til denne typen aktiviteter vil følgende momenter vektlegges i denne rekkefølge:

I. Budsjettmessige føringer for Samfunnsviterne.

II. Hva det enkelte studentlag ble innvilget av økonomisk støtte året før og effekten av tidligere tildeling.

III. Størrelse på studentlaget.

Beløpets størrelse vil avhenge av aktiviteten.

3. Søknad om økonomisk støtte til andre utgifter

Det kan også gis støtte til følgende:

  • Påskjønnelse/oppmerksomhet til studenttillitsvalgt eller studentmedlem for særskilt frivillig innsats for Samfunnsviterne.
  • Spesielle markeringer.

4. Øvrige bestemmelser

a) Søknad om støtte.

Søknader sendes sekretariatet innen rimelig tid før arrangementet. Sekretariatet behandler søknaden innen tre uker etter mottatt søknad. Der det innvilges støtte, tildeles arrangementet et prosjektnummer av sekretariatet og det sendes et refusjonsskjema til ansvarlig for aktiviteten.

b) Oppgjørsteknisk.

Økonomisk tildeling skjer på forhånd. Økonomisk støtte skjer som hovedregel i etterkant etter at detaljert regning med originalkvitteringer for aktiviteten er sendt sekretariatet. Det kan utbetales økonomisk støtte på forhånd dersom særlige forhold tilsier det.

Regningen må minst inneholde følgende:

  • Navn på studentlaget og søkernavn på ansvarlig for aktiviteten.
  • En kort redegjørelse over aktiviteten, samt angivelse av prosjektnummer som er tildelt, kontonummer for utbetaling og dato for aktiviteten.
  • Deltakerliste.
  • Hva beløpet er brukt til.

c) Rapportering.

All aktivitet skal rapporteres til kontaktperson i sekretariatet. Ved økonomisk tildeling benyttes eget refusjonsskjema for studentlagene.

d) Brudd på forutsetninger.

Dersom det er på det rene at bruken av midlene bryter med Samfunnsviternes formål og verdigrunnlag, vilkårene i disse retningslinjene eller med vilkårene for de tildelte midler etter søknad, vil utgiften ikke bli refundert. Klage på avslag kan fremmes for foreningens hovedstyre.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom