Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

vedtekter og retningslinjer

Vedtekter for Samfunnsviternes sikringsfond

Her finner du vedtektene for Samfunnsviternes sikringsfond, vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte i 2011.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

1. Formål

1.1.1 Formålet med fondet er å dekke utgifter til gjennomføring av tariffbaserte interessekonflikter Samfunnsviterne deltar i, herunder utgifter til planlegging og administrering av mekling og lovlige konflikter.

1.2 Fondet skal dekke nettobasert fastlønn for medlemmer som deltar i en lovlig arbeidskonflikt, herunder tapte feriepenger. Fondet dekker ikke tapte pensjonsrettigheter.

1.3 Fondet kan dekke nettobasert fast lønn for medlemmer som permitteres som følge av en konflikt Samfunnsviterne er del i, såfremt lønnstapet ikke dekkes av andre ytelser. 

2. Avsetninger

2.1 Landsmøtet vedtar avsetninger til sikringsfondet i forbindelse med vedtak av foreningens rammebudsjett. Hovedstyret kan vedta om fondet skal tilføres ekstra midler i forbindelse med behandling av årsregnskapet.

2.2 Fondets størrelse skal gjenspeile foreningens medlemsmasse i streikeutsatte sektorer. Fondet skal dekke Samfunnsviternes andel av Akademikernes samlende utgifter i henhold til Akademikernes gjeldende vedtekter og retningslinjer.

3. Forvaltning av fondets midler

3.1 Hovedstyret vedtar hvordan fondets midler skal plasseres, hvorav minimum kr. 8 000 000 plassert på en egen bankkonto for å sikre nødvendig likviditet.

3.2 Fondet skal primært bestå av likvide midler. Fondets midler skal plasseres på en
betryggende måte og slik at tilstrekkelige midler er disponible på kort varsel.

3.3 Det føres eget regnskap innenfor foreningens driftsregnskap for fondet. Avkastning på fondet tilføres fondet. 

4. Uttak

4.1 Generalsekretær foretar utbetalinger i henhold til formålsbestemmelsen. Ved uenighet eller uklarheter om hvilke ytelser som faller inn under formålsparagrafen, legges saken frem for hovedstyret for endelig vedtak. Hovedstyret skal informeres fortløpende om alle disponeringer i fondet. 

5. Endringer/oppløsning

5.1 Disse vedtekter kan endres og fondet kan oppløses etter de samme regler som gjelder for vedtektene til Samfunnsviterne.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom