Placeholder: ArticlePage : Article Top
Eldre kvinne leser et dokument mens hun taster på en kalkulator,
Du som er født før 1962 og tidligere, har fortsatt den gamle ordningen for offentlig tjenestepensjon som gjaldt før 1. januar 2020. Foto: Shutterstock 
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Offentlig tjenestepensjon - 1962 og tidligere

Du som er født i 1962 eller tidligere, er ikke omfattet av den nye offentlige tjenestepensjonen som trådte i kraft fra 1. januar 2020. Her gir vi deg oversikten over hvilken tjenestepensjon og AFP som gjelder for deg.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Noen kunne sikkert ønsket seg noen av fordelene med den nye ordningen, som for eksempel adgangen til å kombinere pensjon og inntekt.

Men i tråd med vanlig praksis ved innføring av nye pensjonsordninger, teller hensynet til å sikre de eldste kullene en god og forutsigbar pensjon aller mest. På den måten vil pensjonsnivået og muligheten til å pensjonere seg tidlig fortsatt være i samsvar med forventningene man har etter en lang yrkeskarriere.

66 prosent av sluttlønn

Tjenestepensjonen beregnes til 66 prosent av lønnen din dersom du har full opptjening. Har du kortere enn 30 års tjenestetid eller mindre enn full gjennomsnittlig stillingsprosent, reduseres pensjonen forholdsmessig.

Offentlig tjenestepensjon skal samordnes med alderspensjonen fra folketrygden. I praksis skjer samordningen ved at pensjonen fra folketrygden utbetales fullt ut, mens tjenestepensjonen reduseres med et samordningsfradrag som omtrent tilsvarer folketrygdpensjonen.

Disse to pensjonene skal da til sammen utgjøre 66 prosent av din sluttlønn.

Individuell garanti

Både folketrygdpensjonen og tjenestepensjonen skal levealdersjusteres. Det betyr at den samlede pensjonen blir noe redusert for å kompensere for at vi lever stadig lengere.

Er du født i 1958 eller tidligere, har du imidlertid en individuell garanti som sikrer at nivået på 66 prosent opprettholdes. Er du født i perioden 1959 til og med 1962, har du rett på deler av denne garantien.

Garantitillegget trappes gradvis ned med 10 prosent per årskull. Det betyr at du som er født i 1959 får 90 prosent og du som er fødd i 1962 får 60 prosent av garantitillegget.

Pensjon ikke kombineres med jobb i det offentlige

Tjenestepensjonen kan som hovbedregel tas ut fra måneden etter at du fyller 67 år. Pensjonen utbetales livsvarig og kan ikke kombineres med inntekt fra stilling som gir medlemskap i offentlig tjenestepensjon.

Du kan imidlertid kombinere pensjonen med pensjonistlønn eller inntekt fra privat sektor. Du kan også kombinere fortsatt arbeid med folketrygdpensjonen, men da bør du avklare med tjenestepensjonskassen hvilke konsekvenser dette får for samlet utbetalt pensjon etter et du fratrer stillingen din.

Hva med AFP?

Dersom du ønsker å fratre stillingen din helt eller delvis før du fyller 67 år, kan du gå av med AFP fra 62 år. Den beregnes som en alderspensjon fra folketrygden fra 62 år og som tjenestepensjon fra 65 år.

Full AFP kan ikke kombineres med inntekt, men du kan jobbe delvis og ta ut del-AFP. Dersom inntekten overskrider et toleransebeløp på 15.000 kr, vil pensjonsgraden bli endret.

Ta kontakt med din pensjonskasse dersom du har spørsmål om pensjon og inntekt eller AFP og inntekt. Meld fra om endringer i inntekten slik at du slipper krav om tilbakebetaling.

Faktaboks

  • Folketrygd:  er en obligatorisk trygdeordning for alle som er bosatt i Norge.
  • Levealdersjustering: innebærer at alderspensjonen din blir justert etter forventet levealder for ditt årskull. Om levealderen i befolkningen fortsetter å øke, vil levealdersjusteringen sikre at pensjonssystemet forblir bærekraftig.
  • Pensjonistlønn: er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om å arbeide på pensjonistvilkår. Det innebærer at du ikke ansettes på ordinære lønnsvilkår, men blir avlønnet med pensjonistlønn. Du skal ikke meldes inn i pensjonsordningen eller opptjene medlemskap for dette arbeidet.
  • AFP: står for avtalefestet pensjon og er en pensjonsordning som er nedfelt i en tariffavtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Retten til AFP forutsetter derfor at du jobber i en bedrift som har en tariffavtale der AFP inngår.

 

Les mer om ord og uttrykk som brukes når vi snakker om pensjon.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom

Les andre artikler om pensjon