Skal du fremme et lønnskrav? Her får du tips og råd til hvordan du fremmer et godt lønnskrav.

LOKALE FORHANDLINGER

Ønsker du å fremme krav i lokale lønnsforhandlinger? Da bør du orientere deg om hvordan du kan og skal gjøre det.

 

Lokale forhandlinger er forhandlinger om lønn som føres mellom lokale parter i den enkelte virksomhet. Lokale forhandlinger finner, med noen unntak, normalt sted én gang i året.

 

I noen tariffområder blir det på forhånd – i det sentrale tariffoppgjøret – fastsatt en pott/ramme til lokale forhandlinger. I andre tariffområder forhandles dette frem lokalt eller kommer som et resultat av krav som innvilges i forhandlingene.

 

Sett deg inn i hva som gjelder for ditt tariffområde og hva som ble resultatet i det sentrale tariffoppgjøret og i hvilken grad dette berører deg og lønnskravet du skal fremme. Alle medlemmer bør vite hvordan systemet er i sitt tariffområde, og utforme sine lønnskrav på bakgrunn av dette.

 

Les mer om årets tariffoppgjør her!

 

Hvilken sektor eller tariffområde virksomheten du er ansatt i tilhører kan ha betydning for hvor stort handlingsrom arbeidsgiver og arbeidstaker har – og opplever å ha – i lønnsforhandlinger. Det er forskjellige avtaleverk, forhandlingssystem og systemer for stillingsinnplassering og lønn. Samfunnsviterne har medlemmer i de ulike tariffområdene – staten, KS, Oslo kommune og Spekter. Samfunnsviterne har også medlemmer i privat sektor, spredt ut over et bredt spekter av bransjer og virksomheter.

 

Les mer om tariffområdene og avtaleverk her!


LØNNSKRAV OG FREMGANGSMÅTE

Ønsker du å fremme et lønnskrav må dette gjøres via en forhandlingsberettiget part. I offentlig sektor er det bare arbeidsgiver og lokalt forhandlingsberettigede arbeidstakerorganisasjoner, ved tillitsvalgte, som kan fremme krav i lokale forhandlinger. Uorganiserte er ikke forhandlingsberettigede og må sette sin lit til at arbeidsgiver ivaretar deres interesser.

 

Den praktiske gjennomføringen av de lokale forhandlingene avtales lokalt og er forskjellig fra forhandlingssted til forhandlingssted. Som hovedregel skal kravet ditt sendes til lokal tillitsvalgt. Hvorvidt du skal sende en kopi av kravet til arbeidsgiver, beror på hva som avtales lokalt. Er du usikker, ta kontakt med lokal tillitsvalgt.

 

Fra arbeidstakersiden skal krav fremmes via lokale tillitsvalgte – tillitsvalgte fra Samfunnsviterne eller fra en annen organisasjons tilknyttet Akademikerne. I virksomheter der det er en tillitsvalgt fra Samfunnsviterne, der det forhandles via et Akademikersamarbeid eller at våre medlemmer blir ivaretatt av tillitsvalgte fra en annen Akademikerforening, leveres kravet med begrunnelse i god tid før den lokale kravfristen. I offentlig sektor – stat, kommune, Oslo kommune og Spekter-området – føres de lokale forhandlingene mellom lokale tillitsvalgte og utvalgte representanter fra arbeidsgiver. Det samme gjelder en del tariffregulerte virksomheter i privat sektor. Det enkelte medlem har selv ansvar for å utforme og innlevere sitt eget krav, men det er de tillitsvalgte som tar hånd om og som ivaretar kravoverlevering til arbeidsgiver og selve forhandlingene.

 

Husk at arbeidstakere som har permisjon med lønn, også omfattes av lokale forhandlinger og kan fremme krav.

 

KRAVSKJEMA – INNHOLD OG LENGDE

Dersom arbeidsgiver ikke har egne kravskjema som de ansatte skal benytte, kan Samfunnsviternes kravskjema benyttes. Samfunnsviternes kravskjema tilpasset det enkelte tariffområde, finner du her.

 

Den enkelte ansatte er selv ansvarlig for å skrive et godt lønnskrav, og for å sende det inn innen angitt frist satt lokalt i virksomheten.

 

Siden du ikke får fremføre kravet ditt selv, er et velbegrunnet krav ditt og din tillitsvalgtes viktigste og beste verktøy. Et lønnskrav bør inneholde argumentasjon for hvorfor akkurat du bør få regulert lønnen din. Argumentasjonen bør holdes relativt kort, men det er viktig at du får frem vesentlige forhold knyttet til arbeidsoppgaver, ansvar, formal- og realkompetanse og lønnsnivå. Et lønnskrav må overbevise arbeidsgiver om at akkurat du bør få opprykk.

 

Ta gjerne en prat med din lokale tillitsvalgt hvis du er usikker på hva du bør ta med i kravet.

 

Det kan være klokt å gi noe mer informasjon til den lokale tillitsvalgte enn det som følger med kravet som skal leveres til arbeidsgiver. På den måten får den tillitsvalgte noe mer informasjon om deg og kravet ditt, og kan ved behov utdype dette i forhandlingene. Praksis her kan variere, så det er lurt å avklare hva din tillitsvalgte ønsker i god tid før du skriver kravet ditt.

 

Knytt kravet ditt opp mot lønnssamtalen, hvis du har hatt det. Tenk på at du ikke får fremføre kravet selv – det som er selvfølgelig for deg er ikke nødvendigvis selvfølgelig for arbeidsgiver og tillitsvalgte. Du er den som best vet du kan, gjør og har gjort – beskriv dette. Skill mellom fakta og argumentasjon og unngå å bli for personlig i kravet som skal oversendes arbeidsgiver.

 

Dersom du synes det er vanskelig å beskrive hva du kan og hva du er god på, å «selge» deg selv, kan det være en idé å be en nær kollega om hjelp, ved at man for eksempel skriver hverandres begrunnelse.

 

LØNNSSAMTALE

En lønnssamtale er en samtale mellom deg og din leder om lønn, karrieremuligheter og lønnsutvikling. I samtalen skal arbeidsgiver og arbeidstaker i fellesskap diskutere hvilke tiltak som kan iverksettes for at arbeidstaker skal kunne oppnå bedre lønnsutvikling.

 

Lønnssamtalen gir deg og din leder mulighet til å ha en åpen dialog om din og virksomhetens utvikling. Samfunnsviterne mener at det skal være en direkte sammenheng mellom utdanning, erfaring, resultatoppnåelse, ansvarsområde og lønn. For å oppnå dette er lønnssamtalen et viktig verktøy for arbeidstakere, arbeidsgivere og tillitsvalgte. Samfunnsviterne mener at alle arbeidstakere bør ha lønnssamtaler med sin arbeidsgiver. En slik samtale vil knytte virksomhetens utvikling og den enkeltes bidrag sammen, og vil kunne gi et godt grunnlag for den enkeltes lønnsutvikling.

 

Lønn er betaling for utført arbeid og en inspirasjon til videre innsats. Lønn er også en anerkjennelse og belønning for den jobben man gjør, og for at lønn skal virke motiverende er det viktig at den oppfattes som riktig av både arbeidstaker og arbeidsgiver.

 

Det er arbeidsgiver som skal resultatvurdere de ansatte, ikke de tillitsvalgte. Tillitsvalgte blir fort et kunstig og ugunstig mellomledd der lønnssamtaler ikke gjennomføres, og derfor er lønnssamtalen helt nødvendig. Les mer om lønnssamtalen her!

 

ARGUMENTASJON OG BEGRUNNELSE

Knytt kravet og begrunnelsen din opp mot lønnssamtalen, hvis du har hatt det. Ta utgangspunkt i og argumenter ut i fra den lokale lønnspolitikken i virksomheten. Den skal være kjent for alle ansatte, men er du usikker på hvor du finner den kan du enten høre med personalavdelingen eller Samfunnsviternes tillitsvalgt. Hvis virksomheten har klare og tydelige kommuniserte kriterier for lønnsvurderinger og lønnsutvikling har du et godt utgangspunkt. Kriteriene sier noe om hvilke kvaliteter arbeidsgiver vil vektlegge i sin vurdering av de ansatte, og argumentasjonen bør knyttes opp mot disse. Typiske eksempler kan være utvidet ansvar, oppnådde resultater eller anvendt kompetanse.

 

Tips til argumentasjon og formuleringer:

 • Jeg har ansvarsoppgaver som ligger på et høyere nivå enn det min stillingsbeskrivelse tilsier – beskriv/argumentér
 • Jeg bruker min kompetanse aktivt for å bidra til at virksomheten skal nå sine mål – forklar hvordan
 • Jeg er i besittelse av fagkunnskap og evt ledelseskompetanse som virksomheten bør verdsette/søke å beholde – beskriv/argumentér
 • Jeg kan analysere en kompleks problemstilling, finne essensen, deretter anvise tiltak. Et eksempel er…
 • Jeg kan lese de vanskelige tekstene og finne ut hva vi kan bruke av dem/bruke dem til. Et eksempel er/sist jeg gjorde det var…
 • Jeg kan være med på å utvikle tjenester. Et eksempel kan være…/beskriv
 • Jeg kan forutsi hvordan mennesker og grupper av mennesker kommer til å reagere på tiltak som organisasjonen planlegger å iverksette. Det har jeg tidligere vist gjennom…
 • Jeg kan bruke kombinasjonen av kvantitative og kvalitative metoder til å…
 • Å ha gjennomført en master betyr at jeg kan strukturere tiden og levere et kvalitetsmessig godt nok resultat innen den tilmålte tiden – argumentér/beskriv

 

Flere generelle stikkord som kan være til hjelp:

Personbaserte kriterier:

 • Faglig dyktig
 • God arbeidskapasitet og flink til å få jobben unna
 • Gode samarbeidsevner
 • Viser jevnt gode resultater
 • Holder tidsfrister
 • Omstillingsevne
 • Initiativ og kreativitet


Stillingsbaserte kriterier:

 • Utdanning/kompetanse
 • Ansiennitet og tjenestetid
 • Spesielle arbeidsoppgaver
 • Stor arbeidsbelastning
 • Lederansvar/personalansvar
 • Faglig ansvar
 • Selvstendighet i arbeidet


Markedsbaserte kriterier

 • Stilling med høy turnover
 • Besitter etterspurt kompetanse
 • Vanskelig å rekruttere tilsvarende kompetanse
 • Gode samarbeidsevner
 • Ikke konkurransedyktig lønn

 

Ved siden av de kriterier som eventuelt er fastsatt i tariffavtaler eller lokal lønnspolitikk, kan følgende momenter være aktuelle (ikke uttømmende):

 • Kompetanse (formell-, real-, nøkkel-, bredde-, dybde-)
 • Ansvar (oppgaver, omfang, økonomi, fag, ledelse)
 • Kompleksitet (oppgavenes vanskelighetsgrad, uensartede, krevende)
 • Innsats (faglig, organisasjonsmessige, som kollega)
 • Resultatoppnåelse (kvantitet og kvalitet, individuelt versus din avdeling/enhet)
 • Rekruttere og beholde (høy turnover?)
 • Skikkethet/egnethet/personlige egenskaper
 • Relevant arbeidserfaring, nytteverdien i nåværende stilling
 • Ansiennitet (i stillingen/virksomheten)
 • Nye/endrede oppgaver/kompetansekrav
 • Sosiale/psykososiale bidrag (omgivelsenes trivsel, teamutvikling)
 • Kjønns-, senior- og minoritetspolitikk (likelønnsutvikling, likestilling)
 • Etter- og videreutdanning, relevant kompetanseutvikling
 • Lønnsstatistikk/-nivå (samfunnsvitere, for stillingen, i seksjonen, i virksomheten, kjønn og likestilling, i forhold til andre høyt utdannede)
 • Urimelige/usaklige skjevheter (ligger din stillingsgruppe for lavt i forhold til øvrige, etc.)
 • Virksomhetens policy, virksomhetsplan (lønnspolitikk, politiske signaler, behov)
 • Tidligere lønnsutvikling/mangel på dette (sentralt og/eller lokalt)
 • Tidligere ”løfter” fra arbeidsgiver (muntlig, skriftlig, protokollført)

 

HVOR MYE KAN JEG KREVE?

Dette vil naturligvis avhenge av hvor du jobber, din stilling, kompetanse, arbeidsinnsats, resultater osv. Du bør også sette deg inn i hva som gjelder for ditt tariffområde og hva som ble resultatet i det sentrale tariffoppgjøret og i hvilken grad dette berører deg og lønnskravet du skal fremme. Alle medlemmer bør vite hvordan systemet er i sitt tariffområde, og utforme sine lønnskrav på bakgrunn av dette.

Medlemmer i Samfunnsviterne har tilgang til Samfunnsviternes lønnsstatistikk. Denne utarbeides årlig, og vi anbefaler absolutt at medlemmer bruker statistikken når kravet skal utformes. Logg deg inn på Min side for tilgang til lønnsstatistikken.

Det er også lurt å vite mest mulig om lønnsrelasjonene internt i virksomheten og i sammenlignbare stillinger eksternt. Husk å gjøre relevante sammenligninger, alle sammenligninger er ikke like gode.

 

KAN JEG KREVE NOE ANNET ENN PENGER?

De fleste tariffavtaler åpner for at også stillingstittel/arbeidstittel kan endres i lokale forhandlinger. Ikke glem å vurdere om et slikt krav er relevant og realistisk på egne vegne. Sjekk den lokale lønnspolitikken og forhør deg med lokal tillitsvalgt om hvordan de ulike stillingstitlene og eventuelt stillingskodene brukes på din arbeidsplass, slik at du vet mer om hva du kan og bør kreve.

 

ULIKE LØNNSKRAV – ORDINÆRE OG SÆRSKILTE BEGRUNNELSER       

Mange tariffavtaler inneholder ikke bare bestemmelser om årlige lokale forhandlinger, de åpner også for at det når som helst på året kan fremmes krav med mer spesielle begrunnelser. Eksempler på begrunnelser kan være vesentlige endringer av stillingen til et kvalitativt høyere nivå, eller at det er særs nødvendig å beholde eller vanskelig å rekruttere den kompetansen, kunnskapen og erfaringen akkurat du besitter. Ligger slike forhold til grunn for ditt lønnskrav, bør du forhøre deg med din lokale tillitsvalgt.

 

TILLITSVALGTES ROLLE I LOKALE FORHANDLINGER

Tillitsvalgte har fullmakt til å representere Samfunnsviterne og forhandle for medlemmene, det tilligger deres rolle og mandat. Det innebærer at det er de tillitsvalgte som fremmer, prioriterer og forhandler kravene på vegne av Samfunnsviternes medlemmer i virksomheten.

Tillitsvalgte må påse at medlemmene får nødvendig informasjon i forbindelse med de lokale forhandlingene – om lønnskrav, kriterier, kravfrist, hvem kravet skal sendes til, når forhandlingene finner sted med mer. Medlemmene bør involveres i nødvendig grad og må selv involvere seg i forberedelsene til lokale forhandlinger, ved å delta på medlemsmøter, være engasjerte og gi tillitsvalgte nødvendige innspill.

Når forhandlingene er avsluttet blir forhandlingsresultatet nedfelt i en protokoll som er et offentlig dokument og som bekjentgjøres for de ansatte. Det er viktig å være klar over at partene – arbeidsgiver og tillitsvalgte – har taushetsplikt om hva som skjer og sies under forhandlingene.

 

VIRKSOMHETER UTEN TILLITSVALGT/FORHANDLER

Samfunnsviternes har som mål å ha lokale tillitsvalgte i alle virksomheter med tre medlemmer eller mer. Fagforeningsarbeid bygger på frivillighetsprinsippet, og Samfunnsviterne er helt avhengig av lokale tillitsvalgte og den innsatsen de gjør for foreningens medlemmer. Et velfungerende og godt utbygd tillitsvalgtapparat er et viktig redskap for å ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.

 

Samfunnsviterne har over 800 flinke og engasjerte tillitsvalgte fordelt på alle tariffområder og i hele landet, men vi trenger flere. Samfunnsviternes tillitsvalgte ute på arbeidsplassene, er foreningens viktigste ressurs og våre beste ambassadører.

 

Samfunnsviterne har som mål å gjennomføre alle lokale forhandlinger ved hjelp av lokale tillitsvalgte. Dette er dels fordi vi har et lite sekretariat og dels fordi hovedtariffavtalene/overenskomstene forutsetter forhandlinger mellom de lokale parter. Den viktigste årsaken er imidlertid at det er de lokale tillitsvalgte som kjenner virksomheten, de ansatte og forholdene som ligger til grunn for lønnsforhandlingene, og har derfor bedre forutsetning for å ivareta medlemmenes interesser i de lokale forhandlingene.

 

Gjennom tillitsvalgtopplæring og rådgivning jobber Samfunnsviternes hele tiden med å gi tillitsvalgte best mulig opplæring i forkant av og rådgivning underveis i forhandlingene.

 

HVA GJØR JEG HVIS DET IKKE ER EN TILLITSVALGT PÅ MIN ARBEIDSPLASS?

Hvis det ikke er mulig å utpeke en lokal tillitsvalgt tidsnok før de lokale forhandlingene i din virksomhet, må du undersøke om tillitsvalgte i andre foreninger tilsluttet Akademikerne (for eksempel Juristforbundet, Econa, Naturviterne, Samfunnsøkonomene, Psykologforeningen, Tekna eller NITO) kan ivareta kravet ditt og forhandle for deg. Er du usikker på om det er tillitsvalgte fra andre foreninger i virksomheten din, forhør deg med personalavdelingen/HR.

 

Hvis dette ikke løser situasjonen varsler du snarest mulig Samfunnsviternes sekretariat om at du vil trenge bistand i de lokale forhandlingene.

 

Spør personalavdelingen din om når den lokale kravfristen er, når det skal avholdes drøftingsmøte og dato for selve forhandlingene.

 

Varsel til sekretariatet om at du har behov for bistand må gis minst 14 dager før den lokale fristen for innlevering av lønnskrav utløper. Samfunnsviterens sekretariat vil i så fall motta kravet ditt, videresende det til arbeidsgiver og sørge for at noen ivaretar kravet i forhandlingene.

 

Siden sekretariatet ikke kjenner arbeidsgiver eller virksomheten fra innsiden, er det viktig at du oversender et fyldig begrunnet krav, samt bakgrunnsmateriale om virksomheten (lokal lønnspolitikk, virksomhetsplaner osv).

 

LYKKE TIL!