Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

ks og samfunnsbedriftene

Lønns- og forhandlingssystemet i KS

Det kommunale tariffområdet omfatter de av Samfunnsviternes medlemmer som jobber i kommuner og fylkeskommuner (kommunale/fylkeskommunale foretak), rettssubjekter med eget medlemskap i KS.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Samfunnsviterne er gjennom forhandlingssammenslutningen Akademikerne en selvstendig part i Hovedavtalen (HA) og Hovedtariffavtalen (HTA) i KS-området.

Lønns- og forhandlingssystemet i kommunesektoren

Fireårig hovedavtale

KS og Samfunnsviterne inngår gjennom Akademikerne en fireårig HA som regulerer forhandlingsordningen, medbestemmelse, rettigheter og plikter. Intensjonen er derfor at den legger til rette for et best mulig samarbeid mellom partene på alle nivåer og viderefører prinsippet om lokalt å finne hensiktsmessige løsninger for å ivareta gode prosesser for reell medvirkning fra de ansatte med tillitsvalgtordningen.

HA forutsetter at det opprettes hovedtariffavtale mellom partene.

Toårig hovedtariffavtale

KS og Samfunnsviterne inngår gjennom Akademikerne en toårig HTA som regulerer de kommunalt ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Uttrykket hovedtariffoppgjør gjenspeiler tarifforhandlingene ført av partene på sentralt nivå hvor hele avtalens innhold er gjenstand for revisjon. I mellomoppgjørene er det som regel kun avtalens økonomiske elementer som er gjenstand for forhandlinger. For Samfunnsviternes medlemmer tilhørende kapittel 3 og 5, gjelder kun lokal lønnsdannelse hvert år.

Lokal forhandlingsrett

Den lokale forhandlingsretten tilligger partsforholdet/de lokale tillitsvalgte/forhandler og gjelder uavhengig av antall medlemmer på forhandlingsstedet. Samfunnsviternes tilstreber derfor at alle aktuelle steder skal ha egen tillitsvalgt og dermed sikre lokal forankring. I dette ligger også ønsket om at det etableres lokalt akademikersamarbeid der dette synes formålstjenlig.

Stillingssystemet

Ansatte i KS-området er med stillingskodesystemet inndel i tre forhandlingskapitler:

  • Kapittel 3.4 – ledere med helt eller delvis budsjett, økonomi og personalansvar.
  • Kapittel 4.1 – sentrale gjennomgående stillingsbestemmelser
  • Kapittel 4.2 – sentrale undervisningsstillinger
  • Kapittel 5 – lokale lønns- og stillingsbestemmelser. Dette kapitlet forutsetter som hovedregel akademisk krav til stillingen.

Lønn og politikk

HTA i KS forutsetter en lokal lønnspolitikk som er gjort kjent for alle ansatte, at lønn benyttes som et personalpolitisk virkemiddel og at det skal være en naturlig sammenheng mellom arbeidstakerens kompetanse, kompetanseutvikling og lønnsutvikling. Samfunnsviterne jobber for at all lønnsdannelse skal skje lokalt.

Kommunesektoren har i hovedsak følgende virkemidler i HTA for justering av lønn:

  • Kapittel 3.4.1 – årlige lokale lønnsforhandlinger og annen lønnsregulering - ingen tvisteadgang
  • Kapittel 3.4.2 – årlige lokale lønnsforhandlinger og annen lønnsregulering (uten tvisteadgang)
  • Kapittel 3.4.3 – årlige lokale lønnsforhandlinger og annen lønnsregulering (uten tvisteadgang)
  • Kapittel 4 – årlige sentrale lønnsforhandlinger med generelle tillegg av den enkeltes grunnlønn, minstelønnssatser på stillingsgrupper og avsetning av pott til lokale forhandlinger, samt særskilte lokale forhandlinger
  • Kapittel 5 – årlige lokale lønnsforhandlinger og annen lønnsregulering

Innenfor henholdsvis både HTA kapittel 3, 4 og 5 er det definert hvilke kriterier/prinsipper som skal legges til grunn for vurderinger av lønnsfastsettelse, og grunnlag for drøftings- forhandlings- og tvisterett.

Dersom forhandlinger ikke oppnår enighet følger det av HA §6-2 om lokal tvisteløsningsmodell. For kapittel 3.4 gjelder lokal nemnd eller pendelvoldgift. For kapittel 5 gjelder kun lokal nemnd. Spørsmål knyttet til tvist om tariffavtalens forståelse eller gyldighet fremgår av HA §7, hvor dette søkes løst først lokalt og deretter mellom KS og Samfunnsviterne. I siste instans kan tvisten bringes inn for Arbeidsretten.

Dersom forhandlinger ikke oppnår enighet følger det av HA §6-2 om lokal tvisteløsningsmodell, normalt lokal nemnd dersom ikke annet er avtalt (pendelvoldgift). Spørsmål knyttet til tvist om tariffavtalens forståelse eller gyldighet fremgår av HA §7, hvor dette søkes løst først lokalt og deretter mellom KS og Samfunnsviterne. I siste instans kan tvisten bringes inn for arbeidsretten.

Den ansatte kan for øvrig kreve lønnssamtale dersom ønskelig. Tillitsvalgte kan bistå, og det skal skrives referat dersom arbeidstaker ber om det.

Kravskjema for lokale forhandlinger

Årlig lønnsregulering og annen lønnsregulering skjer etter HTA kapittel 3 og 5 for stillinger med kun lokal lønnsdannelse for flesteparten av Samfunnsviternes medlemmer. For de som unntaksvis er ansatt i stilling tilhørende kapittel 4 gjelder både sentral og lokal lønnsdannelse.

Nyttige lenker:

 

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom