Placeholder: CategoryPage : Header

lov og avtaleverk

Lov og avtaleverk i Oslo kommune

På denne siden har vi samlet de viktigste avtaledokumentene for deg som er medlem i Samfunnsviterne og jobber i Oslo kommune. Her finner du både hovedavtalen og hovedtariffavtalen, i tillegg til annen nyttig informasjon om avtaleverk i sektoren.


Placeholder: CategoryPage : Content

Oslo kommune er et eget tariffområde, og Samfunnsviterne har medlemmer i både den sentrale forvaltningen og i bydeler og etater. Samfunnsviternes interesser i de sentrale forhandlingene blir ivaretatt av forhandlingssammenslutningen Akademikerne.

Forhandlingssystem og avtaleverk i Oslo kommune

Her finner du en oversikt over viktige avtaledokumenter for Oslo kommune.

 

Virkemidler for å regulere lønnen

De sentrale avtalepartene, Oslo kommune og hovedsammenslutningene Akademikerne-K, YS-K, Unio og KAH forhandler om den samlede lønnsveksten på grunnlag av lønnsmassen til alle ansatte i Oslo kommune. Det forhandles også om hvordan den samlede økonomiske rammen skal fordeles.

Forhandlingssystemet i Oslo kommune har følgende virkemidler for å justere lønnsvekst:

  • Generelle tillegg på lønnstabellen
  • Sentrale justeringer av stillinger/stillingsgrupper
  • Midler avsatt til lokale forhandlinger
  • Særskilte forhandlinger lokalt

Det er de sentrale partene som forhandler om hvorvidt alle eller enkelte av virkemidlene skal tas i bruk, og hvordan den samlede økonomiske rammen skal fordeles mellom de tre virkemidlene.

Generelle tillegg

De generelle tilleggene på hovedlønnstabellen gis til alle ansatte i Oslo kommune. Innretningen i form av krone, prosent- eller lønnstrinnstillegg er avgjørende for hvor stor andel av de generelle tilleggene de forskjellige gruppene av ansatte får. Tradisjonelt har det vært gitt et kronetillegg i bunn, og prosenter over et visst lønnstrinnsnivå.

Sentrale justeringsforhandlinger

De sentrale justeringsforhandlingene dreier seg om endringer av lønnsplaner, lønnsrammer og lønnsspenn. Ved å endre lønnstrinnsplassering for enkelte stillingskoder kan man prioritere enkelte grupper, for eksempel stillinger hvor kommunen har problemer med å beholde og rekruttere.

Justeringsforhandlinger har tradisjonelt skjedd under såkalte hovedoppgjør.

Lokale forhandlinger

De lokale forhandlingene skjer på basis av den sentralt fremforhandlede lønnsrammen. I tillegg til det de sentralt fremforhandlede midlene vil det være midler som kommer av lønnsendringer ved skifte av arbeidstakere (resirkulerte midler) og at arbeidsgiver kan legge til midler av eget driftsbudsjett. Tradisjonelt er det de sentralt fremforhandlede midlene som danner hovedgrunnlaget for de lokale forhandlingene. Gjennomføringen og kriteriene for de lokale forhandlingene avtales mellom de sentrale parter i forkant, og er nedfelt i Retningslinjer for lokale forhandlinger og Kriterier for lønnsfastsettelse og likelønn i Overenskomster del B. I Oslo har det som regel ikke vært lokale forhandlinger i såkalte mellomoppgjør.

Forhandlinger på særskilt grunnlag

I tillegg til de årlige sentrale forhandlingene kan partene lokalt føre forhandlinger på særlig grunnlag. Disse forhandlingene kan, uavhengig av de årlige justeringene, fremme krav om endret plassering av enkeltstillinger og grupper av stillinger som følge av et eller flere av følgende kriterier:

  • Når stillingens/stillingenes arbeids- og ansvarsområde er blitt vesentlig endret
  • Når kommunen har særlig vanskelig med å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft
  • Når kompetansekravene til en stilling er blitt endret
  • Når det gjennomføres organisasjonsmessige endringer som følge av omstillingsprosesser i kommunen
  • Ved kompetanseutvikling hos arbeidstaker som er relevant for vedkommendes arbeidsområde
  • I tillegg, dersom kommunen har særlig vanskelig med å rekruttere eller beholde kvalifisert personell, kan den og vedkommende arbeidstakerorganisasjon inngå avtale om:

- endring av stillingskode/lønnsrammeplassering

- endring av lønnstrinnsplassering

- spesiell avlønning som for eksempel kronetillegg som en personlig ordning

Brudd i de lokale forhandlingene

De lokale forhandlingen vil enten dreie seg om å fordele den sentralt avsatte rammen i henhold til de avtalte kriteriene, eller skje på særskilt grunnlag etter en nærmere presisering innenfor hjemmel. I begge tilfeller kan arbeidstakersiden ved brudd/uenighet med arbeidsgiver oversende saken til sin sentrale organisasjon. Innen 14 dager etter at lokale forhandlinger er avsluttet kan denne kreve sentrale forhandlinger med arbeidsgiver (Byrådsavdeling med overordnet arbeidsgivermyndighet). Dersom de sentrale partene ikke kommer til enighet kan tvisten bringes inn for ankenemnd, bestående av medlemmer fra hhv arbeidsgiversiden (2), arbeidstakersiden (2) og en leder. Utvalget avgjør tvister ved simpelt flertall, samt fastsetter virkningstidspunkt for lønnsendring ved lokale forhandlinger der dette har skjedd på særskilt grunnlag. 

Placeholder: CategoryPage : Bottom