Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Lønnsoppgjøret

Prosesskriv for lokal nemd

For behandling av uenighet i lokalt lønnsoppgjør er det utformet et standard prosesskriv for nemd eller tvistenemd i KS.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Dersom partene ved lokale forhandlinger ikke kommer frem til enighet ved forhandlinger etter kapittel 3 og 5, innebærer dette å utforme en uenighetsprotokoll og bringe saken inn for behandling i lokal nemnd, jfr Hovedavtalen del A § 6-2:

Når forhandlinger om lokal særavtale (§1-4) har pågått i 14 dager, kan hver av partene kreve forhandlingene sluttført innen èn uke, med mindre partene blir enige om noe annet.

Forutsetninger for anke

Bestemmelsen om anke gjelder ikke avgjørelser når lønnsreguleringen fordeles av arbeidsgiver etter avtale. Lønnstvister bør være avgjort innen 2 måneder etter gjennomførte forhandlinger.

Det forutsettes at det skrives bruddprotokoll uten ugrunnet opphold etter de berørte parters siste forhandlingsmøte. Partenes standpunkt skal fremkomme av protokollen. Siste krav eller tilbud skal være en del av bruddprotokollen, likeså argumentasjon og annen relevant dokumentasjon som underbygger kravet.

Hver av de lokale partene kan bringe tvisten inn for lokal nemnd. Når dette varselet er gitt, drøfter partene oppnevning av nøytral leder for lokal nemnd, jfr § 6-2, 3. ledd. Dette må nødvendigvis være en person som partene har tillit til. Dersom partene ikke blir enige om leder, oppnevnes denne av Kretsmekler, jfr § 6-2, 4. ledd.

Slik foregår prosessen

  • Hver av partene lager skriftlige prosesskriv med påstander.
  • Bruddprotokollen vedlegges som dokumentasjon.
  • Partenes prosesskriv skal være mottatt av nemndas leder innen dennes fastsatte frist. Kopi sendes samtidig til motparten.
  • Partenes påstander tar som hovedregel utgangspunkt i siste tilbud/siste krav.

Om nemnda

Nemnda består av en representant fra hver av partene og en leder. Det er nemdas leder som avgjør den praktiske behandlingsformen i nemnda, som blant annet kan være digitalt møte, telefonmøte, fysiske møte eller kun skriftlig behandling eller prosedyre.

Til nemndas møte stiller hver av partene som regel med to personer, henholdsvis en representant for å prosedere saken og en representant til å sitte i nemnda. Dette er ikke til hinder for at hver av partene kun har én representant som både prosederer saken og deltar som nemndsmedlem. Tvert imot er dette vanlig, og partene avklarer dette på forhånd.

Ved fysisk eller digitalt møte fremfører partene sine skriftlige standpunkter muntlig, gjerne utdyper og poengterer, samt eventuelt svarer på spørsmål fra nemndleder. Etter at muntlig gjennomgang/ prosedyre er avsluttet, utgjør deretter en representant fra hver av partene sammen med leder det som er (tviste)nemnda.

Den nøytrale lederen har kompetanse til å be partene om å gjenoppta forhandlingene, dersom tvistens utfall synes best tjent med dette. Dersom flere arbeidstakerorganisasjoner har likelydende tvistegrunnlag, kan nemnda behandle de enkelte tvistene i sammenheng. Nemnda skal likevel forventes å gi egen begrunnet kjennelse for den enkelte arbeidstakerorganisasjon.

Nemnda avgir en kjennelse så snart som mulig etter at partene har prosedert sine krav i nemnda. Det er ingen formelle krav til begrunnelse. Lederens honorar/kostnad deles likt mellom partene, evt i tillegg splittes opp mellom flere foreninger. For øvrig dekker partene sine egne kostnader. Arbeidsgiver informerer øvrige forhandlingsparter om resultatet.

Slik skriver du et prosesskriv som tillitsvalgt

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom