Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header
Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Enighet med Spekter om de sosiale bestemmelsene

Akademikerne helse har sammen med de øvrige organisasjonene på arbeidstakersiden blitt enige med Spekter i forhandlingene om de sosiale bestemmelsene for ansatte i sykehusene.

Publisert:

Partene i Spekter-forhandlingene
Det ble torsdag 2. mai enighet mellom arbeidstakersiden og Spekter i forhandlingene om de sosiale bestemmelsene. Foto: Akademikerne

Resultatet er en videreføring av de sosiale bestemmelsene. I tillegg ble det på initiativ fra arbeidstakersiden nedsatt en partssammensatt arbeidsgruppe som skal diskutere om bestemmelsen om ammefri er tilstrekkelig, særlig ved lange arbeidsøkter.

De sosiale bestemmelsene i overenskomsten del A1, regulerer rettigheter knyttet til blant annet sykdom, svangerskap, pensjon og ferie for de ansatte i helseforetakene, Martina Hansens Hospital og Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Felles krav

Akademikerne leverte felles krav med Unio, LO Stat, YS og SAN torsdag morgen.

Arbeidstakersiden hadde flere krav for å styrke arbeidslinja og gjøre det mer attraktivt for eldre arbeidstakere å fortsette i arbeid. Organisasjonene krevde også at tid som medgår til reiser pålagt av arbeidsgiver skal regnes fullt ut som arbeidstid, og videre at de ansatte skal få erstatning for skader ved organisert trening, testing eller øvelse også i tilfeller hvor hendelsen ikke dekkes etter folketrygdloven og yrkesskadeforsikringsloven.

Kravet omfattet også fulle feriepengerettigheter for den sjette ferieuka for arbeidstakere over 60 år. Feriepenger for denne ferieuka er i dag begrenset til inntekt (feriepengegrunnlag) opp til 6G (ca. 712 000 kroner).

Videre krevde arbeidstakerorganisasjonene fulle sykepengerettigheter for arbeidstakere over 67 år, noe som i dag er begrenset til 60 sykepengedager.

Spekter fremhever i mange sammenhenger viktigheten av arbeidslinja, og Akademikerne er derfor skuffet over at Spekter fortsatt ikke viser vilje til å følge opp dette i praksis.

Oppgjøret fortsetter

Lønnsforhandlingene for Akademikernes sykehusmedlemmer vil foregå lokalt på det enkelte sykehus. Frist for oppstart av lokale forhandlinger for foreningene, med unntak av Legeforeningen, er 15. mai, med forhandlingsfrist 7. juni. Legeforeningen skal forhandle overenskomstens del A2 i månedsskiftet mai/juni.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom