Placeholder: ArticlePage : Article Top
Noen få, røde trebygninger står foran en dramatisk klippe. I forgrunnen ligger fjorden. Bilde.
Flere små kommuner er sårbare i møte med ressursmangler og rekrutteringsvansker. Illustrasjon: Boris Kopaj, Shutterstock 
Placeholder: ArticlePage : Article Header
Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Samfunnsviterne mener

Om bærekraften til fremtidens kommuner

Der Oslo har rundt 700 000 innbyggere, bor det 208 personer i Utsira kommune. Et offentlig utvalg har nylig kartlagt hvordan vi best kan sikre at viktige tjenester ivaretas på lik linje i alle landets ulike kommuner, uavhengig av størrelse, geografi og økonomi. Samfunnsviterne gir innspill til veien videre.

Publisert:

Bakgrunn for utredningen

Hvordan ivaretar man tjenester som barnevern, naturforvaltning, helse og beredskap i alle Norges forskjellige kommuner?

Kommunene har samme ansvar for flere ulike komplekse tjenester som krever spesialisert kompetanse hos de ansatte. Noen kommuner har utfordringer med å løse lovpålagte oppgaver, på grunn av at kommunen er liten eller usentral, har liten kapasitet eller mangler riktig kompetanse.

Veien videre

Utvalget mener at systemet vi har i dag, der kommunene er generalister som håndterer et bredt spenn av oppgaver, stort sett fungerer godt. Utvalget har likevel en rekke bekymringer.

  • De minste kommunene er ofte også de mest usentrale, som gjør det vanskeligere å rekruttere til oppgaver som bør håndteres av spesialiserte miljøer.
  • Det er en sammenheng mellom hvor mange innbyggere det er i kommunen, og hvor godt kommunen løser de lovpålagte kravene.
  • Hovedårsaken til at kommunene ikke møter kravene, er mangel på kapasitet og kompetanse.
  • Eldrebølgen vil treffe små og usentrale kommuner hardest.

Utvalgets flertall mener at større kommuner er det tiltaket som på best måte vil styrke generalistkommunene. Utvalgets flertall mener at større kommuner i de aller fleste tilfeller vil bidra til å løse utfordringene med mangel på kapasitet og kompetanse. Utvalget påpeker at ettersom ingen kommune er lik, er det heller ikke én løsning som vil være riktig for hele kommune-Norge. Utvalgets flertall anbefaler å utrede en særskilt oppfølgingsordning for kommuner med store og vedvarende utfordringer.

Samfunnsviternes innspill

De foreslåtte tiltakene kan påvirke arbeidsplassen til mange av våre medlemmer, og Samfunnsviterne har fått invitasjon til å kommentere utredningen. 

Samfunnsviterne støtter utvalgets bekymringer. I tillegg påpeker vi at mange kommuner er for små for å ha gode og helhetlige planer for miljø og bærekraft. Større kommuner har bedre forutsetninger for å ta kloke beslutninger i arealsaker og tiltrekke seg fagkompetanse innen miljøfeltet.

Samfunnsviterne har videre to bemerkninger til utvalgets konklusjoner.

Kapasitet og kompetanse er avgjørende

Samfunnsviterne påpeker at ikke alle kommuner har tilstrekkelig kompetanse. Særlig den juridiske kompetansen bør styrkes for å ivareta rettssikkerheten til innbyggerne. Kompetansen innen arealplanlegging og utnyttelse av naturressurser er også en utfordring.  

Statsforvalteren har viktige oppgaver rettet mot kommunene på vegne av regjeringen. Blant annet har statsforvalteren særlig ansvar for å sikre innbyggernes rettssikkerhet. Samfunnsviterne mener at statsforvalterens geografiske inndeling ikke bør endres igjen som følge av ny fylkesstruktur fra 1. januar 2024. Dette vil spesielt gå ut over statsforvalterens mulighet til å gi god veiledning og bistand til små og usentrale kommuner, som vil være særlig kritisk for innbyggernes rettssikkerhet i nord. Det handler også om samfunnssikkerhet og beredskap.

På tide å prøve seg frem med nye kommunemodeller

Det er utfordrende for de små kommunene å levere tjenester som krever tverrfaglig eller spesialisert kompetanse. Samfunnsviterne mener at hovedprinsippet fortsatt bør være like demokratiske rettigheter til innbyggerne. I små kommuner er flere tjenester organisert i selskaper på tvers av kommunene. Vi påpeker at dette systemet ikke nødvendigvis gir garanti for innbyggernes påvirkning på tjenestene. Samfunnsviterne mener derfor at regjeringen bør invitere kommunene til å delta i forsøk med ulike, nye kommunemodeller.

Målet med dette er å etablere større kommuner med den nødvendige kapasiteten og kompetansen under sterkere demokratisk styring.  

Samfunnsviterne er enige i at det ikke vil være naturlig med én løsning for alle kommuner, men at det blir viktig å utvikle flere ulike modeller som kan bli en del av den kommunale verktøykassa.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom