Arbeidsliv

Ditt medlemstilbud
Samfunnsviterne er rådgiver for medlemmene i spørsmål knyttet til lønns- og arbeidsvilkår. Vi skal bistå det enkelte medlem ved behov. Bistanden skal være lett tilgjengelig og av høy kvalitet. Se retningslinjer for juridisk bistand

Vår spesialkompetanse innen arbeidsrett omfatter blant annet:

 • Kollektiv arbeidsrett og tariffavtaler
 • Inngåelse og tolkning av arbeidskontrakt
 • Lønnsspørsmål
 • Midlertidig ansettelse og andre ansettelsesformer 
 • Konkurransebegrensende klausuler
 • Virksomhetsoverdragelse 
 • Opphavsrett og immateriell rett
 • Endringer i arbeidsforholdet 
 • Avslutning av arbeidsforhold
 • Arbeidstid og vaktavtaler 

Medlemstilbudet gjelder for alle medlemmer uavhengig av yrkesstatus, kontingentkategori, arbeidssted og bosted.  Medlemstilbudet er gratis, men særlige vilkår gjelder for sakførsel i rettsapparatet. 


Vårt fokus
Våre rådgivere arbeider om mulig ut fra et hjelp-til-selvhjelp prinsipp. Vår ambisjon er å finne frem til løsninger via dialog, forhandlinger og mekling.Vår konfidensialitet
Samfunnsviternes advokater, jurister og medarbeidere er underlagt eksterne og interne regler om konfidensialitet. Vår saksbehandling og behandling av medlemsinformasjon skal skje i samsvar med våre medlemmers behov for personvern og informasjonssikkerhet. 


Bruk oss trygt og effektivt

Hvis du trenger råd og bistand fra oss, så send en e-post til bistand@samfunnsviterne.no

Saker som sendes inn pr e-post blir behandlet mest effektivt hvis vi samtidig mottar:

 • En kort beskrivelse av saken og problemstillingen.
 • Relevant dokumentasjon, slik som arbeidsavtale og referater etc.

Hvis saken haster kan du ringe oss på vår vakttelefon 22 03 19 05, kl 09-16 alle hverdager.

Samfunnsviterne oppfordrer medlemmene til å utvise forsiktighet med hensyn til å oppgi sensitive personopplysninger i e-postkommunikasjon med foreningen. E-post er ikke en sikker informasjonskanal. Les mer om informasjonssikkerhet i Samfunnsviterne.


Karrieretjenester

Ser du etter nye utfordringer, en ny jobb eller vurderer du å etterutdanne deg? Samfunnsviterne tilbyr karriereveiledning per telefon. Les mer om tilbudet!

Samfunnsviterne gir deg råd og tips for å fremme kompetansen din og tenke bredt og kreativt rundt dine egne karrieremuligheter. Vi tilbyr konkrete eksempler, maler og fremgangsmåter for å synliggjøre din kompetanse. Les mer om vårt karrieretilbud.

Vi tilbyr i tillegg tilbakemelding på CV og søknad i forbindelse med jobbsøkerprosess for enkelte medlemsgrupper; nyutdannede, arbeidsledige og medlemmer som står i omstillings- og nedbemanningsprosesser. Send CV, søknad og lenke til stillingsutlysning tild, kontakt oss på karriere@samfunnsviterne.no


Vår kompetanse

Våre advokater, jurister og samfunnsvitere har særskilt kompetanse innen:

 • Individuell og kollektiv arbeidsrett
 • Inngåelse, tolkning og videreutvikling av tariffavtaler 
 • Spørsmål om pensjon og trygd knyttet til arbeidsforholdet
 • Samfunnsviteres bransjer og arbeidsmarked 
 • Forhandlinger av lønns- og arbeidsvilkår
 • Rollen som rådgiver og partsrepresentant 
 • Saksforberedelse og sakførsel for retten


Når er medlemstilbudet tilgjengelig?

Retten til gratis juridisk bistand knyttet til ditt arbeidsforhold forutsetter at noen vilkår er oppfylt, se juridiske retningslinjer.

De viktigste vilkårene er:

 • Du har vært medlem i Samfunnsviterne i tre måneder (karenstid)
 • Saken du ønsker hjelp i, kan ikke ha oppstått eller aktualisert seg før innmelding eller i løpet av de første tre månedene av medlemskapet (karenstid)
 • Du må ikke ha utestående forfalt kontingent