Hva koster medlemskapet?

Medlemskontingenten fastsettes av landsmøtet. Kontingenten ble sist regulert av landsmøtet 2019. Medlemskontingenten dekker tilgang til alle foreningens medlemsfordeler. Fagforeningskontingenten er en fradragsberettiget post i skatteligningen.

Medlemmer som ikke har betalt kontingent, kan ikke påberope seg medlemsrettigheter.

Årskontingent for medlemskap i Samfunnsviterne i 2022

 

Yrkesaktiv i 100 % stilling - 442 kroner per måned, tilsvarende 5304 kroner per år.

 

Første år i arbeid etter fullført studium – 221 kroner per måned, tilsvarende 2652 kroner per år (50 % av ordinær kontingent).

 

Studenter - 250 kroner. Studentkontingent betales ved innmelding som en engangskontingent for hele studieperioden, og som dekker medlemskap til og med fullført mastergrad.

 

Arbeidsledig/Permittert – 44 kroner per måned, tilsvarende 528 kroner per år (10 % av ordinær kontingent).

 

Pensjonist/Ufør/AAP/jobber redusert under 50 % – 44 kroner per måned, tilsvarende 528 kroner per år (10 % av ordinær kontingent).

 

Pensjonist/Ufør/AAP/jobber redusert mellom 50-100 % - kontingenten settes til en prosentsats i tråd med til enhver tid gjeldene arbeidsprosent (rundet ned til nærmeste 10 %). Eks. Sigurd Samfunnsviter jobber 85 %. Han skal da betale 80 % av ordinær kontingentsats.


 

Ta kontakt med oss på post@samfunnsviterne.no dersom du mener du har krav på redusert kontingent. Medlemmer er selv ansvarlig for å melde inn endringer som kan ha betydning for medlemskapet, som nevnt i Samfunnsviternes medlemsbetingelser.

Endringer i medlemsopplysninger som gir krav på redusert kontingent har ikke tilbakevirkende kraft. Ved registrering av endringer som innebærer en ny kontingentsats, vil denne først gjelde ved første fakturering etter at endringen er meldt inn til sekretariatet. Oppdater dine opplysninger på Min side, eller ved å ta kontakt med oss på post@samfunnsviterne.no

 
Dersom du innvilges medlemskap, vil du bli fakturert for medlemskontingenten fra og med den 1. i påfølgende måned etter innmeldingsdatoen.

 

Skattefradrag

Hvem kan kreve fradrag for fagforeningskontingent og hvor mye kan jeg kreve fradrag for?
Inntil 5800 kroner av medlemskontingenten fradragsberettiget. Se skatteetaten.no for informasjon om skattesatsen for fradrag.

Bare de som er i lønnet arbeid har rett til fradrag. Se lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven) §6-20.

Dersom vi har fødsels- og personnummeret ditt, vil vi automatisk gi beskjed til skattemyndighetene om hva du har innbetalt i løpet av året.

Dersom fagforeningskontingenten din ikke tas med i ligningen automatisk, kan du ta kontakt med sekretariatet for å gi oss fødsels- og personnummeret ditt.

 

 

Samfunnsviterne tilbyr ikke lønnstrekk. Les om innbetaling av medlemskontingent her.