Samfunnsviterne mener at det skal være en direkte sammenheng mellom utdanning, erfaring, resultatoppnåelse, ansvarsområde og lønn. For å oppnå dette er lønnssamtalen et viktig verktøy for arbeidstakere, arbeidsgivere og tillitsvalgte. Her gir vi deg tips og råd til forberedelser og gjennomføringen av lønnssamtalen.

HVA ER EN LØNNSSAMTALE?

En lønnssamtale er en samtale mellom deg og din leder om lønn, karrieremuligheter og lønnsutvikling. Samtalen gir deg og din leder mulighet til å ha en åpen dialog om din og virksomhetens utvikling. I samtalen skal arbeidsgiver og arbeidstaker i fellesskap diskutere hvilke tiltak som kan iverksettes for at arbeidstaker skal kunne oppnå bedre lønnsutvikling.

 

HVORFOR SKAL JEG HA LØNNSSAMTALE?

Samfunnsviterne mener at alle arbeidstakere bør ha lønnssamtaler med sin arbeidsgiver. Lønnssamtalen gir deg og din leder mulighet til å ha en åpen dialog om din og virksomhetens utvikling. Samfunnsviterne mener at det skal være en direkte sammenheng mellom utdanning, erfaring, resultatoppnåelse, ansvarsområde og lønn. For å oppnå dette er lønnssamtalen et viktig verktøy for arbeidstakere, arbeidsgivere og tillitsvalgte. En slik samtale vil knytte virksomhetens utvikling og den enkeltes bidrag sammen, og vil kunne gi et godt grunnlag for den enkeltes lønnsutvikling.

 

Lønn er betaling for utført arbeid og en inspirasjon til videre innsats. Lønn er også en anerkjennelse og belønning for den jobben man gjør, og for at lønn skal virke motiverende er det viktig at den oppfattes som riktig av både arbeidstaker og arbeidsgiver.

 

En lønnssamtale gir mulighet for konstruktive tilbakemeldinger begge veier, man får avklart gjensidige forventninger og kan i så måte bidra til å øke motivasjon og skape en bedre forståelse mellom arbeidsgiver og deg om mål og utvikling.

 

Det er arbeidsgiver som skal resultatvurdere de ansatte, ikke de tillitsvalgte. Tillitsvalgte blir fort et kunstig og ugunstig mellomledd der lønnssamtaler ikke gjennomføres, og derfor er lønnssamtaler helt nødvendig. Tillitsvalgte bør oppfordre og bidra til at arbeidsgiver og medlemmer gjennomføre lønnssamtaler i forkant av de lokale forhandlingene i virksomheten.

 

HAR JEG KRAV PÅ Å FÅ EN LØNNSSAMTALE?

Mange har krav på en lønnssamtale i henhold til en sentral eller lokal tariffavtale. Hvordan lønnssamtalene foregår og hvilke rettigheter du har, avhenger av hvor du er ansatt og om/hvilken tariffavtale du er omfattet av. Samfunnsviterne har medlemmer i de ulike tariffområdene – staten, KS, Oslo kommune og Spekter. Samfunnsviterne har også medlemmer i privat sektor, spredt ut over et bredt spekter av bransjer og virksomheter.'

 

Les mer om tariffområdene og avtaleverk her.

 

Stat:

Rett til lønnssamtale er hjemlet i fellesbestemmelsene i HTA, § 5. «Arbeidstaker har rett til en årlig samtale om kompetanse, ansvar, lønn og karriereutvikling jf den lokale lønnspolitikken. Samtalene skal bidra til likelønn mellom kjønnene. Ved gjeninntreden etter foreldrepermisjon skal arbeidstakeren tilbys en samtale om kompetanse, ansvar, lønn og karriereutvikling».

Hvis ikke arbeidsgiver tar initiativ til lønnssamtale kan og bør du ta initiativ til dette selv.

 

Kommunal sektor:

Rett til lønnssamtale er hjemlet i HTA, kap. 3, pkt. 3.2.2. «Dersom en arbeidstaker ber om lønnssamtale, skal denne gjennomføres mellom arbeidsgiver og arbeidstakeren. Møtetidspunkt for lønnssamtalen avtales innen 14 dager. Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av sin tillitsvalgte. I samtalen skal arbeidsgiver og arbeidstaker i fellesskap diskutere hvilke tiltak som kan iverksettes for at arbeidstaker skal oppnå bedre lønnsutvikling. Det skal føres referat fra samtalen dersom arbeidstaker ber om det».

 

Hvis ikke arbeidsgiver tar initiativ til lønnssamtale kan og bør du ta initiativ til dette selv.

 

KS Bedrift:

Rett til lønnssamtale er hjemlet i HTA (Bedriftsavtalen), kap. 3, pkt. 3.5. «Dersom en arbeidstaker ber om en lønnssamtale, skal denne gjennomføres mellom arbeidsgiver og arbeidstakeren. Møtetidspunkt for lønnssamtalen avtales innen 14 dager. Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av sin tillitsvalgte. I samtalen skal arbeidsgiver og arbeidstaker i fellesskap diskutere hvilke tiltak som kan iverksettes for at arbeidstaker skal oppnå bedre lønnsutvikling. Det skal føres referat fra samtalen dersom arbeidstaker ber om det».

Hvis ikke arbeidsgiver tar initiativ til lønnssamtale kan og bør du ta initiativ til dette selv.

 

Oslo kommune:

Rett til lønnssamtale er hjemlet i Dok. 25, Del B, pkt. 1.1.6. «Den enkelte arbeidstaker kan be om en lønnssamtale. Gjennomføring kan skje i forbindelse med den årlige medarbeidersamtalen».

Hvis ikke arbeidsgiver tar initiativ til lønnssamtale kan og bør du ta initiativ til dette selv.

 

Spekter helse:

Rett til lønnssamtale er hjemlet i Overenskomsten Del A mellom Spekter og Akademikerne. «Arbeidsgiver skal årlig ta initiativ til en dialog/lønnssamtale med den enkelte arbeidstaker. Arbeidsgiver foretar individuelle lønnsvurderinger basert på:

 • Anvendt kompetanse
 • Jobbutførelse
 • Arbeids- og ansvarsområde

Det skal videre tas hensyn til viktigheten av både spisskompetanse og tverrfaglig samarbeid».

Hvis ikke arbeidsgiver tar initiativ til lønnssamtale kan og bør du ta initiativ til dette selv.

 

Spekter tradisjonell/SAN:

 • Rett til lønnssamtale er hjemlet i Overenskomsten Del A mellom Spekter og SAN. «I den enkelte virksomhet skal det årlig foretas individuelle lønnsvurderinger på bakgrunn av lønnssamtale med den enkelte og bl. a. basert på:
 • Anvendt kompetanse
 • Jobbutførelse
 • Arbeids- og ansvarsområde
 • Hvis ikke arbeidsgiver tar initiativ til lønnssamtale kan og bør du ta initiativ til dette selv.

 

Privat sektor:

De fleste av våre medlemmer arbeider i virksomheter uten sentrale og/eller lokale tariffavtaler der Samfunnsviterne er part. Lønnsforhandlinger skjer ofte på individuell basis. En mulighet kan likevel være at virksomheten har et årlig fastsatt tidspunkt for lokale forhandlinger. Vi oppfordrer våre medlemmer i privat sektor til å be om en lønnssamtale ved behov selv om det ikke er hjemlet i en tariffavtale at man har krav på dette.

 

LØNNSSAMTALE OG MEDARBEIDERSAMTALE

Lønnssamtaler og medarbeidersamtaler bør holdes adskilt. Temaene som tas opp i en medarbeidersamtale egner seg ofte ikke i en lønnssamtale. Det er viktig å ha fokus på lønn og lønnsutvikling i en lønnssamtale, og at man ikke bruker for mye tid til å diskutere alle sider ved arbeidsforholdet, temaer det er mer naturlig å ta i en medarbeidersamtale.

 

ER LØNNSSAMTALE DET SAMME SOM EN LØNNSFORHANDLING?

Nei, i offentlig sektor er ikke en lønnsforhandling og en lønnssamtale det samme. De lokale forhandlingene skjer gjennom tillitsvalgte og arbeidsgiver, på kollektivt grunnlag. Lønnssamtaler er derimot et viktig forarbeid og verktøy, og danner et godt grunnlag for lønnskravet ditt og de lokale forhandlingene i virksomheten. Husk at den du har lønnssamtalen med kanskje ikke har fullmakt til å love deg lønnsøkning.

I privat sektor, der lønnsforhandlinger ofte skjer på individuell basis, vil en forhandling kunne ha form som en lønnssamtale.

 

HVORDAN BØR JEG FORBEREDE MEG?

En vellykket lønnssamtale krever at begge parter forbereder seg godt. Stiller du godt forberedt til møtet vil gjennomføringen gå lettere og resultatet bli mer fruktbart.

 

Ta utgangspunkt i og argumenter ut i fra den lokale lønnspolitikken i virksomheten. Den skal være kjent for alle ansatte, men er du usikker på hvor du finner den kan du enten høre med personalavdelingen eller lokal tillitsvalgt. Hvis virksomheten har klare og tydelige kommuniserte kriterier for lønnsvurderinger og lønnsutvikling har du et godt utgangspunkt.  Kriteriene sier noe om hvilke kvaliteter arbeidsgiver vil vektlegge i sin vurdering.

 

Skriv gjerne ned suksesshistorier fortløpende. Fremhev egen innsats og resultater som har bidratt til virksomhetens måloppnåelse, utvikling og effektivisering eller andre forhold du vet arbeidsgiver vil vektlegge i sin vurdering. Bruk eksempler og vær så konkret som mulig. Har du for eksempel fått utvidet ansvar, lagt ned ekstraordinær innsats, hevet kompetansenivået ditt innenfor relevante områder eller opparbeidet deg spisskompetanse innen et felt som er viktig for virksomheten i løpet av året, vil det normalt telle positivt. Notér gjerne ned gode argumenter fortløpende gjennom året, så har du gode forutsetninger for å stille forberedt til lønnssamtalen.

 

Prøv å tenke som arbeidsgiver – hvorfor vil det lønne seg for arbeidsgiver å gi deg mer i lønn? Vis at det er samsvar mellom virksomhetens mål, utvikling og behov og dine arbeidsoppgaver, innsats og resultater. For å få gjennomslag for ditt krav og dine forventninger, bør du ta arbeidsgivers og virksomhetens interesser og behov med i beregningen. Fremhev for eksempel at din kompetanse, din kunnskap om virksomheten, dine samarbeidsevner mm, bidrar til at virksomhetens når sine mål.

 

Du som er medlem av Samfunnsviterne, har tilgang til Samfunnsviternes lønnsstatistikk. Denne utarbeides årlig, og vi anbefaler absolutt at du ser på statistikken og henter ut relevante sammenligninger i forberedelsene til lønnssamtalen. Logg deg inn på Min side for å få tilgang til lønnsstatistikken.

 

Det er også lurt å vite mest mulig om lønnsrelasjonene internt i virksomheten og i sammenlignbare stillinger eksternt. Husk å gjøre relevante sammenligninger, alle sammenligninger er ikke like gode.

 

Hvorfor skal du ha høyere lønn?

 • Bidrag
 • Resultater
 • Ansvar
 • Arbeidsoppgaver
 • Samarbeidsevne
 • Kompetanse

 

Hvorfor bør virksomheten gi deg mer i lønn?

 • Mål og måloppnåelse
 • Planer
 • Strategier
 • Resultater

 

Tenk gjennom:

 • Hvordan har du lykkes med arbeidet ditt hittil i år?
 • Har du resultater eller målinger som sier noe om din innsats?
 • Har du møtt de forventninger som er stilt deg?
 • Har det vært forandringer i arbeidssituasjonen din?
 • Har du fått oppgaver på et kvalitativt høyere nivå enn det du hadde?
 • Har du fått mer ansvar, flere kunder/brukere eller flere arbeidsoppgaver?
 • Utfører du arbeidsoppgavene mer effektivt?
 • Har du tilegnet deg mer kompetanse?
 • Har det vært forendringer på arbeidsplassen din som har påvirket din arbeidssituasjon?

 

HVA BØR JEG HUSKE PÅ UNDER LØNNSSAMTALEN?

 • Forbered deg godt, og notér gjerne ned punkter i forkant som du tar med deg til samtalen.
 • Bruk den lokale lønnspolitikken i virksomheten og kriteriene nedfelt der. Kriteriene sier noe om hvilke kvaliteter arbeidsgiver vil vektlegge i sin vurdering.
 • Det er enklere å argumentere for, og vurdere sin egen innsats dersom det er klare og definerte mål og en beskrivelse av stillingsinnhold og forventninger. En klarlegging av arbeidsgivers konkrete forventninger til deg er derfor en fordel.
 • Gi klart uttrykk for egne forventninger og oppnådde resultater i året som har gått.
 • Husk at det som er selvfølgelig for deg ikke nødvendigvis er selvfølgelig for din leder.
 • Tenk som arbeidsgiver – hvorfor vil det lønne seg for arbeidsgiver å gi deg mer i lønn?
 • På hvilken måte har din innsats så langt bidratt med tanke på virksomhetens mål?
 • Vis at det er samsvar mellom virksomhetens utvikling og behov for dine arbeidsoppgaver, din innsats og resultater.
 • Vær forberedt på motargumenter og på å bli målt.
 • Husk at alle sammenligninger ikke er like gode – skal du henvise til og sammenligne deg med andre i virksomheten, tilsvarende stillinger i andre virksomheter eller tariffområder – gjør et godt forarbeid.
 • Notér ned så mye du klarer underveis, slik at du lettere kan henvise til og knytte lønnssamtalen til lønnskravet ditt når du skal skrive det på et senere tidspunkt.
 • Det bør føres referat fra lønnssamtalen.

 

Les mer om lokale forhandlinger og hvordan lage et godt lønnskrav her.

 

Lykke til!