Lønn

Samfunnsviterne skal være en pådriver i arbeidet med å styrke sammenhengen mellom utdanning, kompetanse og erfaring, og lønn. Samfunnsviterne skal utøve tariffpolitikk både lokalt og sentralt, og arbeide for å heve lønnsnivået til medlemmer i alle sektorer. Samfunnsviternes medlemmer har tilgang til lønnsstatistikk, råd og veiledning i lønnsforhandlinger.

For våre medlemmer tilbyr vi:

Samfunnsviternes lønnsstatistikk

Hva tjener andre samfunnsvitere og humanister som du kan sammenlikne deg med? Samfunnsviterne skal være en pådriver i arbeidet med å styrke sammenhengen mellom utdanning, kompetanse, erfaring og lønn. Utarbeidelse av årlig lønnsstatistikk er et viktig verktøy for å fremme lønns- og arbeidsvilkår og gir et godt grunnlag for lokale lønnsforhandlinger på individuelt grunnlag.

Statistikken tar for seg medlemmenes lønnsnivå knyttet til variabler som blant annet stilling, tariffsektor, alder og utdanning.

Lønnsstatistikken er tilgjengelig for medlemmer på Min side. 

 

Sentrale lønnsforhandlinger

Samfunnsviterne deltar i de sentrale lønnsoppgjørene gjennom representasjon i Akademikernes tre forhandlingsutvalg. Disse forhandler tariffavtaler i helseforetak, kommuner og statlig sektor. Egne samarbeidsutvalg ivaretar næringsdrivende og medlemmer i privat sektor, men disse forhandler ikke tariffspørsmål.

 

Lokale lønnsforhandlinger

Et lønnskrav bør inneholde argumentasjon for hvorfor akkurat du bør få regulert lønnen. Argumentasjonen bør holdes relativt kort, men det er viktig at du får frem vesentlige forhold knyttet til kompetanse, ansvar, oppgaver, innsats og lønnsnivå.

Samfunnsviternes sekretariat og tillitsvalgte kan hjelpe medlemmene ved spørsmål om lønnsforhandlinger.

På Min side finner medlemmene kravskjema til bruk i lokale lønnsforhandlinger.

 

Pensjonsveiledning for deg som jobber i privat sektor

Usikker på hva du kan forvente i pensjon, eller har du andre spørsmål knyttet til pensjonsordningen din? Samfunnsviterne tilbyr nå sterkt rabattert pensjonsveiledning til medlemmer med privat tjenestepensjon.Veiledningen gis av Actecan AS, som tilbyr utredninger, analyser og strategisk rådgivning innen forsikring og pensjon.

Les mer om tilbudet om pensjonsveiledning.

 

Pensjon for selvstendig nærdingsdrivende

Du kan opprette en svært gunstig pensjonsavtale gjennom vår samarbeidspartner Storebrand. Forutsigbare betingelser, relevant rådgivning og hjelp til å forstå pensjon er noen av fordelene vi har fremforhandlet. Mer informasjon om tilbudet finner du her, eller ved å kontakte Storebrand på tlf. 22 31 52 77, eller send e-post til bedrift@storebrand.no.

 

Avtaleverk og tillitsvalgtapparat i offentlig sektor

Samfunnsviternes tillitsvalgte er valgt eller utpekt av foreningen til å ivareta dens og medlemmenes interesser. Samfunnsviternes tillitsvalgte skal være stolte, ambisiøse og profesjonelle på vegne av foreningen og medlemmene.

Tillitsvalgte og arbeidsgiver i den enkelte virksomhet er likeverdige parter, og det forutsettes at partene møtes for å finne løsninger, selv om dere har ulike roller og kan ha ulike interesser. Partene har et felles ansvar for å bidra til å skape en god, åpen og løsningsorientert samarbeidskultur.

Tillitsvalgtes innflytelse og oppgaver vil blant annet omfatte disse tre hovedområdene:

  • Medbestemmelse etter hovedavtale, for eksempel medinnflytelse og medvirkning i forbindelse med ansettelser, omorganiseringer etc.
  • Lønns- og arbeidsforhold etter hovedtariffavtalen, for eksempel ivaretakelse av medlemmer i sentrale og lokale forhandlinger.
  • Være retningsviser for medlemmer og virksomheter på sentrale og viktige politikkområder.

Som tillitsvalgt representerer man normalt et lokallag og er en del av et Akademiker-samarbeid.

 

Lønn i privat sektor

Samfunnsviterne har medlemmer i privat sektor som både omfattes og ikke omfattes av avtaleverk som regulerer lønns- og arbeidsvilkår.

De som ikke omfattes av avtaleverk og tillitsvalgtordning vil vanligvis drøfte lønn med sin nærmeste sjef. Her kan du lese mer om hvordan du bør forberede deg til lønnssamtalen, samt tips til utforming av lønnskrav.

Ved spørsmål, ta kontakt!

Dersom du omfattes av avtaleverk og/eller et tillitsvalgtapparat vil dette legge rammer for lønnsjusteringen i virksomheten. Ta kontakt med oss ved spørsmål!