Lønnsoppgjøret 2017

Lokale forhandlinger 2022

Lokale forhandlinger skal gjennomføres i statlige virksomheter innen 30. november. Her finner du informasjon og praktiske opplysninger om forberedelser og gjennomføring av lokale forhandlinger.

Publisert: | Sist endret:

Akademikerne ble 24. mai enige med staten i årets hovedoppgjør. Den nye tariffavtalen er felles med Unio og gjelder frem til 30. april 2024.

Akademikerne og Unio representerer om lag 75 000 ansatte og er dermed den største avtalen i staten.

Årets lønnsoppgjør resulterte i en økonomisk ramme på 3,84 prosent, som er noe over frontfagsrammen på 3,7 prosent og innebærer en reallønnsvekst for ansatte i staten.

Oppgjøret i år innebærer at 2,46 prosent av Akademikernes lønnsmasse skal fordeles gjennom lokale, kollektive forhandlinger i den enkelte virksomhet. Virkningstidspunktet er satt til 1. mai, og de lokale forhandlingene skal være ferdige innen 30. november.

Info og hjelpemidler knyttet til lokale forhandlinger
På Samfunnsviternes nettsider finner du også nyttig informasjon og hjelpemidler knyttet til lokale forhandlinger:

Om lønnsoppgjøret 2022
• Om lønnssamtalen og lønnskrav

Hvem kan fremme krav?
Alle Samfunnsviternes medlemmer kan fremme krav i de lokale forhandlinger, uavhengig av om man er fast, midlertidig eller deltidsansatt. Arbeidstakere som har permisjon med lønn, omfattes også av forhandlingene og skal vurderes lønnsmessig. Tilsvarende gjelder også for arbeidstakere som før virkningsdato for oppgjøret har gjeninntrådt etter foreldrepermisjon eller omsorgspermisjon uten lønn.

Frist for å fremme krav
Lokale parter bestemmer hvilke frister som gjelder i din virksomhet for å sende inn lønnskrav og for gjennomføringen av de lokale forhandlingene. Vanligvis vil du blant annet motta informasjon fra din lokale tillitsvalgt om kravfrist, hvem kravet skal sendes til og når forhandlingene finner sted. Den praktiske gjennomføringen av de lokale forhandlingene avtales lokalt og kan variere fra virksomhet til virksomhet. Dersom du har spørsmål til de lokale forhandlingene der du jobber og om hvilke frister som gjelder mv, så ta kontakt med din tillitsvalgt eller arbeidsgiver for nærmere informasjon. De lokale forhandlingene skal være avsluttet 30. november i år.

Utforming av lønnskrav
Du som medlem er selv ansvarlig for å skrive et best mulig lønnskrav, og å overholde de frister som settes. Et velbegrunnet krav fra deg er den tillitsvalgtes viktigste verktøy i lønnsforhandlingene. Et lønnskrav bør inneholde argumenter og begrunnelse for hvorfor akkurat du bør få regulert lønnen din. Argumentasjonen bør holdes relativt kort, men det er viktig at du får frem de viktigste forhold knyttet til ansvar, innsats, resultater, arbeidsoppgaver og utdanning og tidligere lønnsutvikling på arbeidsplassen.

Ta gjerne en prat med din lokale tillitsvalgt hvis du er usikker på hva som bør tas med i kravet. Det kan i noen tilfeller være klokt å gi noe mer informasjon til tillitsvalgte enn det som følger med kravet som skal leveres til arbeidsgiver. Praksis her kan variere, så det er lurt å avklare hva din tillitsvalgt ønsker og har behov for i god tid før du sender inn kravet ditt.

Du bør også gjøre deg kjent med den lokale lønnspolitikken der du jobber, og knytte begrunnelsen din til kriterier som er nedfelt der.

Dersom du har hatt en lønnssamtale, bør du knytte kravet ditt opp mot denne. Tenk på at du ikke får fremføre kravet selv, og det som er selvfølgelig for deg er ikke nødvendigvis selvfølgelig for tillitsvalgt og arbeidsgiver.

Lønnssamtalen
Alle ansatte har anledning til å be om en lønnssamtale med sin leder. Lønnssamtalen bør handle om forventninger knyttet til lønn, karrieremuligheter og lønnsutvikling. I samtalen skal arbeidsgiver og arbeidstaker i fellesskap diskutere hvilke tiltak som kan iverksettes for at arbeidstaker skal kunne oppnå bedre lønnsutvikling.

Lønnssamtalen gir deg og din leder mulighet til å ha en åpen dialog om din og virksomhetens utvikling. Samfunnsviterne mener at det skal være en direkte sammenheng mellom utdanning, erfaring, resultatoppnåelse, ansvarsområde og lønn. For å oppnå dette er lønnssamtalen et viktig verktøy for arbeidstakere, arbeidsgivere og tillitsvalgte.

Samfunnsviterne er opptatt av at alle arbeidstakere bør ha lønnssamtaler med sin arbeidsgiver. En slik samtale vil knytte virksomhetens utvikling og den enkeltes bidrag tettere sammen, og vil kunne gi et godt grunnlag for den enkeltes lønnsutvikling. Lønn er betaling for utført arbeid og en inspirasjon til videre innsats. Lønn er også en anerkjennelse og belønning for den jobben man gjør. For at lønn skal virke motiverende er det viktig at den oppfattes som riktig av både arbeidstaker og arbeidsgiver.

Kravskjema
Dersom arbeidsgiver eller ditt lokallag ikke har utarbeidet egne kravskjemaer, kan Samfunnsviternes kravskjema benyttes.

Samfunnsviternes kravskjema kan hentes her

Hva gjør du hvis det verken er en lokal tillitsvalgt for Samfunnsviterne på din arbeidsplass?
I virksomheter der det ikke er en tillitsvalgt for Samfunnsviternes medlemmer, må det velges lokal tillitsvalgt i god tid før forhandlingene.

Hvis det skulle vise seg umulig å få utpekt en tillitsvalgt for Samfunnsviterne, bør det undersøkes om tillitsvalgte fra andre akademikerforeninger på arbeidsplassen kan ivareta deg. En oversikt over akademikerforeningene finer du på Akademikernes nettsider.

Dersom ingen av de ovennevnte initiativ løser situasjonen, må Samfunnsviternes sekretariat varsles om at det vil være behov for bistand i forhandlingene. Du må på forhånd kontakte arbeidsgiver for å få oppgitt den lokale fristen for å levere lønnskrav til arbeidsgiver og hvem som skal motta kravet på din arbeidsplass.

Hvor får du hjelp?
Husk at du kan få råd og hjelp av din lokale tillitsvalgt og Samfunnsviternes sekretariat.

For råd og hjelp fra sekretariatet, ta du kontakt pr. e-post bistand@samfunnsviterne.no eller ring vår bistandstelefon på tlf.nr. 22 03 19 05.

Samfunnsviterne ønsker lykke til i årets forhandlinger!