Vi viser vei for våre medlemmer

Samfunnsviternes medlemmer skal ha det bra på sin arbeidsplass – de skal vite at de alltid har noen «i ryggen», som støtter og gir råd. Medlemmene skal være trygge på at vi er en pådriver for deres lønns- og arbeidsbetingelser - at vi aktivt jobber for å heve deres lønnsnivå og for å fremme deres økonomiske interesser og faglige kompetanse.

Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme medlemmenes økonomiske og faglige interesser.

Samfunnsviterne skal bidra til demokrati, ytringsfrihet og rettssikkerhet.

Samfunnsviterne skal bidra til verdiskapning, innovasjon og bærekraftig utvikling, hvor samfunnshensyn som miljø, arbeidstakerrettigheter, likestilling og mangfold, helse og velferd, global rettferdighet og sosial sikkerhet ivaretas.

Samfunnsviterne skal i all aktivitet være etisk reflektert og fatte beslutninger som tåler offentlig oppmerksomhet.

Samfunnsviterne er partipolitisk uavhengig og er tilsluttet Akademikerne.

(Samfunnsviternes vedtekter §1 Formål og verdigrunnlag)

Vi er stolte over den jobben våre medlemmer gjør og den betydning deres faglige kompetanse har i samfunns- og arbeidsliv. Vi jobber for å synliggjøre den samfunnsvitenskapelige kompetansen ved å delta på arenaer der vi kan være med på å påvirke. På den måten skal vi sikre vekst og innflytelse – både i dagens og framtidens arbeidsliv.
 
Medlemskap i Samfunnsviterne er basert på utdannelsesbakgrunn. Er du samfunnsviter eller humanist med utdanning på masternivå, så hører du hjemme hos oss! Bli medlem!

 

Samisk

English

Vedtekter for Samfunnsviterne

Medlemmer plikter å orientere seg om og forholde seg til foreningens vedtekter. Gjeldende vedtekter ble vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2019

Les mer

Samfunnsviternes historie

Samfunnsviterne var opprinnelig en forening for statsvitere. Statsviternes Yrkesorganisasjon (SY) ble etablert på midten av 1970-tallet. På midten av 1990-tallet utvidet foreningen sitt medlemsgrunnlag ved opprettelsen av Samfunnsviternes fagforening. Dette skjedde 9. mars 1994.

Les mer

Samfunnsviterne er Miljøfyrtårn


Samfunnsviterne er fra og med januar 2015 en miljøsertifisert organisasjon gjennom stiftelsen Miljøfyrtårn.

Les mer

Logo og profil

Her finner du Samfunnsviternes designmanual/profilhåndbok samt logo for nedlasting. Se også oversikt over profileringsmateriell som kan bestilles for profilering på arbeidsplasser og studiesteder.

Les mer