Politiske innspill

Høring om å fjerne plikten til å fratre ved nådd særaldersgrense

Forslag om å fjerne plikten til å fratre ved aldersgrensen for personer med lavere aldersgrense enn den øvre aldersgrensen i staten.

Les mer

Innspill til komitehøring 19. mai 2020 om Kommuneproposisjonen 2021, Prop. 105 S (2019-2020)

Les Samfunnsviternes innspill til komitehøring, 19. mai 2020 om Kommuneproposisjonen 2021 her.

Les mer

Høringsinnspill til revidert nasjonalbudsjett

Les Samfunnsviternes høringsinnspill til revidert nasjonalbudsjett.

Les mer

Notat til komiteens høring 12. mai av Meld. St. 14. – Kompetansereformen - Lære hele livet

Samfunnsviterne oversendte i mai 2020 innspill til Utdannings- og forskningskomiteen om kompetansereformen - Lære hele livet.

Les mer

Innspill til rapport om særfinansering av små fag

Det vises til invitasjon fra Kunnskapsdepartementet til å gi høringsuttalelse til rapporten Særfinansiering av utsatte humaniorafag. Under følger innspill fra Samfunnsviterne til Akademikerne vedrørende ekspertgruppens vurderinger.

Les mer

Høringsinnspill til Forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2020

Vi viser til Kunnskapsdepartementets høring av 28. oktober 2019 med foreslåtte endringer i Forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån. Frist 9. desember 2019.

Les mer

Lærekraftig utvikling: Innspill til stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere utdanning

Samfunnsviterne oversendte i juni 2019 innspill til Kunnskapsdepartementet om arbeidsrelevans i høyere utdanning.

Les mer

Tre forslag for tidlig innsats og inkluderende fellesskap

Samfunnsviterne deltok i juni på Kunnskapsdepartementets innspillsmøte vedrørende arbeidet med ny stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap.

Les mer

Innspill til Akademikerne vedrørende Stoltenbergutvalgets rapport

Samfunnsviterne har i april 2019 gitt innspill til Akademikerne vedrørende Stoltenbergutvalgets rapport.

Les mer

Innspill til Akademikerne vedrørende stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap

Samfunnsviterne har i mars 2019 gitt innspill til Akademikerne vedrørende stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap.

Les mer

Høring om forslag til ny pensjonsordning for offentlig ansatte, Samfunnsviternes innspill til Akademikerne

Samfunnsviterne har i november 2018 gitt innspill til Akademikerne i anledning forslag til ny pensjonsordning for offentlig ansatte.

Les mer

Innspill til Akademikerne i forbindelse med innspill til stortingsmelding om internasjonal studentmobilitet

Samfunnsviterne har i november 2018 gitt innspill til Akademikerne i forbindelse med stortingsmelding om internasjonal studentmobilitet.

Les mer

Høringsuttalelse om rapporten fra ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging

Samfunnsviternes høringsuttalelse om rapporten fra ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging. Sendt Utdanningsdirektoratet i juni 2018.

Les mer