Politiske innspill

Samfunnsviternes innspill til humaniorameldingen

Samfunnsviterne sendte 8. april 2016 sitt innspill til arbeidet med den kommende stortingsmeldingen om humanistisk forskning og utdanning, den såkalte humaniorameldingen, til Kunnskapsdepartementet.

Les mer

Høringsinnspill til Akademikerne vedrørende NOU 2016:1

Samfunnsviterne avga 7. april 2016 høringsinnspill til Akademikerne vedrørende Arbeidstidsutvalgets rapport "Regulering av arbeidstid –vern og fleksibilitet".

Les mer

Høringsinnspill til Akademikerne vedrørende femårig grunnskolelærerutdanning

Samfunnsviterne avga 29. februar 2016 høringsinnspill til Akademikerne tilknyttet rammeplaner for femårige grunnskolelærerutdanninger. Samfunnsviterne har i høringsinnspillet lagt vekt på betydningen av spesialpedagogisk kompetanse i skolen. Vi påpeker, i likhet med en rekke andre aktører, at de føringene som er lagt for masterfaget i utdanningene, vil svekke den spesialpedagogiske kompetansen.

Les mer

Høringssvar: Forslag til endringer i barnehageloven og opplæringsloven

Samfunnsviterne avgav 7. januar 2016 høringssvar til Kunnskapsdepartementet i høring om forslag til endringer i barnehageloven og opplæringsloven knyttet til barn med særlige behov.

Les mer

Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning

Samfunnsviterne avgav 14. desember 2015 høringsinnspill til Akademikerne om forslag til endringer i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning.

Les mer

Høringsinnspill til NOU 2015:8 "Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser"

Samfunnsviterne avgav 16. september 2015 høringsinnspill til Akademikerne i forbindelse med Ludvigsen-utvalgets utredning.

Les mer

Høringsinnspill vedr. Djupedalsutvalgets rapport "Å høre til"

Samfunnsviterne avgav i mai 2015 høringsinnspill til Akademikerne i forbindelse med høring om Djupedalsutvalgets rapport "Å høre til" (NOU 2015:2).

Les mer

Høringsinnspill vedr. Produktivitetskommisjonens første delrapport

Samfunnsviterne avgav 13. mai 2015 innspill til Akademikerne i forbindelse med høringsuttalelse vedrørende Produktivitetskommisjonens første delrapport.

Les mer

Ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskningsstillinger

Samfunnsviterne har avgitt høringsinnspill til Akademikerne om Kunnskapsdepartementets forslag til endringer av Forskrift av 9. februar 2006, nr. 129 om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Les mer

Høringsinnspill om forslag til endring i tjenestemannsloven

Samfunnsviterne har avgitt høringsinnspill til Akademikerne om Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag til endring av § 7 nr. 2 bokstav b i forskrift til tjenestemannsloven. Bestemmelsen omhandler fortrinnsrett for undervisnings- og forskningspersonale som er tilsatt for å utføre oppdrag som er eksternt finansiert.

Les mer

Høring om vurdering og fraværsgrenser

Samfunnsviterne avgav 27. mars 2015 høringsinnspill til Akademikerne om forslag til endringer i bestemmelsene om vurdering i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven.

Les mer

Høringsuttalelse: Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Samfunnsviterne avgav i februar 2015 høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementet om ekspertutvalgets anbefalinger til nytt finansieringssystem for universitets- og og høgskolesektoren.

Les mer

Høringsnotat - endringer i lov om Innovasjon Norge

Samfunnsviterne avga i november 2014 høringsinnspill til Akademikerne sammen med Naturviterne og Econa i forbindelse med forslag til endringer i lov om Innovasjon Norge.

Les mer